Menu
Aktuality

Obhajoby disertačních prací

 • Ing. Tomáš Taubner: Datum konání obhajoby: 20.4.2016

Název disertační práce: Příprava derivátů polysacharidů s aplikačním významem

Školitel: Doc. Mgr. Andriy Synytsya, Ph.D.

              


 • Ing. Jana Vlčková: Datum obhajoby: 2. 5. 2016

Název disertační práce: Vliv systému ustájení na vlastnosti skořápky a vnitřní kvalitu vajec

Školitel: prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.

  


Soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.

 • Bc. Klára Laloučková se umístila na prvním místě v sekci zootechnika a biotechnologie.

Datum konání soutěže: 10.5. 2016

Název práce: Studium antibakteriálních účinků rostlinných olejů.
Školitel: doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

 • Datum obhajoby diplomové práce: 16.5.2016

Název diplomové práce: Antibakteriální účinky rostlinných olejů s obsahem mastných kyselin o střední délce řetězce:

Školitel: doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

Ing. Klára Laloučkové bylo předáno pochvalné uznání děkana a cena rektora za vynikající diplomovou práci.


 • Dne 1.12. 2015 se uskutečnil ve VÚŽV, v.v.i. Doktorandský seminář.  

Doktorandi prezentovali výsledky své práce, zodpovídali dotazy nejen odborné poroty, ale i publika. 

 „CENA POROTY" byla udělena Ing. Lindě Uhlířové za prezentaci projektu

  „Vliv zdroje dusíkatých látek a neškrobových polysacharidů na produkci a složení mléka samic králíků, užitkovost a životaschopnost jejich potomstva"

 


 • Doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. vyhrála  bezplatnou účast na 2. vědecké konferenci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), která se uskutečnila v Miláně u příležitosti Světové výstavy EXPO 2015 ve dnech 14. - 16. 10. 2015 za poster s názvem „Reduction of Campylobacter jejuni in broiler chickens: role of caprylic acid“. 

       Soutěž v rámci programu „Young Researcher“ konference EFSA „Shaping the Future of Food Safety,   Together“ byla otevřená mladým vědcům z celého světa, především pak ze států EU.

 


 • Ing. Tomáš Taubner z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce se ve dnech 7. – 9.10. 2015 zúčastnil 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Příspěvek ve formě posteru s názvem „ Use of microwave heating in the synthesis of novel polysaccharide derivatives“ získal ocenění poroty za nejlepší poster. Plný text příspěvku Ing. Tomáše Taubnera byl vydán ve sborníku příspěvků.

 

 • Prof. Jana Čopíková, CSc. a Ing. Tomáš Taubner   

 • Skupina fyziologie výživy drůbeže uspořádala dne 7. října 2015 seminář "Pastvou slepic a kuřat ke zvýšení kvality produktů chovu" s následujícím programem:

  • Přírodní a syntetické antioxidanty - prof. Ing. Milan Marounek , DrSc.(foto 1).
  • Možnosti ovlivnění kvality vajec pastvou slepic - prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc. (foto 2).
  • Endoparazitární infekce u kuřat a slepic při volném chovu - Ing. Ivan Pavlásek, DrSc. (foto 5).
  • Možnosti ovlivnění kvality masa pastvou kuřat - Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D. (foto 4).
  • Jako host semináře byl Ing. František Šonka (foto 3).

   


 • Skupina fyziologie výživy a experimentálního chovu králíků pořádala spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze ve středu 11.11. 2015 již XIII. ročník celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“.

Jednání semináře probíhalo v několika sekcích, které se týkaly praxe a perspektiv faremního chovu brojlerových králíků, reprodukce a výživy králíků, kvality masa a zájmových chovů.

             

Úvodní sekci svým vystoupení zahájil generální ředitel společnosti Rabbit, a.s., Trhový Štěpánov Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.(foto 2). Následovaly přednášky pracovníků VÚŽV a různých univerzit či zástupců chovatelů tradičních plemen.

Zahraniční příspěvky přednesli kolegové ze Slovenska a Francie. Semináře se zúčastnili významní chovatelé brojlerových králíků, chovatelé ze zájmových chovů, výrobci krmných směsí, zástupci zahraničních firem, které do ČR dodávají chovná zvířata, pedagogové a studenti.    

Příspěvky jednotlivých přednášejících jsou prezentovány ve sborníku XIII. celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“.