Menu
Aktuality

Aktuality:

We invite you to a lecture by one of the world's leading experts in quantitative genetics and statistics.

 Prof. Daniel Gianola

 Sewal Wright Professor of Genetics, Statistics and Animal Breeding,

University of Wisconsin – Madison, USA,

http://www.ansu.wisc.edu/facultypages/gianola.html

https://www.biostat.wisc.edu/content/gianola-daniel

 

Prof. Daniel Gianola's work on the development of Bayesian methodology has been recognized via several doctorates, international awards and membership in academies of agricultural sciences."

 Lecture:

 Evaluation of complex traits and genome-wide associations".

 

The talk deals with prediction of complex traits using molecular markers as in genomic selection. The talk discussed methodology for finding association between traits or diseases and genomic regions. The public of interest could be plant, animal and human geneticists, as well as statisticians.

 

The meeting also allows exchange of experience among specialists of different fields interested in genomic analyses.

 

Lecture will be in:

 

Institute of Animal Science,

Praha 10 – Uhříněves,

Přítelství 815

www.vuzv.cz

 

on Monday, June 15 th 2015 at 9:30.

 

Contact person:

Prof. Josef Přibyl

" target="_blank">

 

 

 

 

Seminář

Šlechtění dojeného skotu s využitím genomické selekce

Odborný seminář pro chovatelskou veřejnost

konaný v rámci VÚŽV FESTu

v Praze Uhříněvsi 22. května 2015 od 9.00

ve Výzkumném ústavu živočišné výroby

Podklady ke stažení

Vuzv_seminar

 

 

 

 

Nové projekty NAZV 2014 - 2018

QJ1510141 Veselá

Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice

Cílem projektu je vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v chovu vybraných plemen koní zastřešených Asociací svazů chovatelů koní České republiky. Součástí bude zhodnocení sběru podkladových údajů, tvorby databází v elektronické podobě a testačních metod. Na základě získaných údajů pak sestavení modelových rovnic pro odhad genetických parametrů a předpověď plemenných hodnot pro jednotlivé vlastnosti. Dále také vytvoření metodik pro systém předpovědi plemenných hodnot jednotlivých skupin vlastností (hodnocení zevnějšku, výkonnosti, případně dalších vlastností jako je např. plodnost). Důležitou součástí projektu bude též analýza populací koní zahrnutých do genových rezerv (stanovení koeficientů příbuzenské plemenitby a efektivní velikosti populací) a návrh šlechtitelských opatření v těchto populacích.

 

QJ1510139 Přibyl

Celostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat

Cílem je trvalý vývoj a průběžné uplatňování metod hodnocení plemenných zvířat v celostátním chovatelském informačním systému. Způsoby hodnocení zvířat se trvale prudce vyvíjí. Nové postupy jsou celosvětově téměř okamžitě zaváděny do provozu celostátních hodnocení zvířat. Včasné uplatnění co nejnovějších a nejpřesnějších postupů má ekonomické důsledky. Navrhovaný projekt je zaměřen na úpravu stávajících a vývoj nových matematicko-statistických postupů genetického hodnocení hospodářských zvířat, včetně genetických parametrů, vhodných pro výrobní podmínky ČR, postupů umožňujících napojení na celosvětové hodnocení (Interbull, Interbeef) a jejich uplatnění v celostátním chovatelském informačním systému.Řešení pokrývá hlavní druhy hospodářských zvířat. Cíle jsou obecné a jejich využití podle jednotlivých živočišných druhů: Vývoj algoritmů a metod řešení velkých soustav rovnic lineárních modelů se smíšenými pevnými a náhodnými efekty, váhami podle důležitosti vstupních fenotypových údajů, zohledněním vícerozměrných veličin, korelovaných maternálních efektů a kovariančních matic polynomů s náhodnými regresemi (random regression). Slučování rodokmenových a genomických informací, stanovení populačně-genetických parametrů se zahrnutím genomických údajů, včlenění mezinárodních údajů a spolehlivostí plemenných hodnot. Včlenění do celostátních informačních systémů.

QJ510217 Zavadilová

Návrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik

Projekt si klade za cíl vybudovat funkční systém plošného sběru a evidence záznamů o poruchách zdraví
jednotlivých zvířat v rámci populace dojeného skotu a vypracovat algoritmy jejich vyhodnocování pro
účely managementu jednotlivých stád. Zejména pak zajistit systém evidence užívání antibiotik (léčiv) a
specifikovat rizikové faktory vzniku antibiotické rezistence ve vztahu k managementu chovu a tím přispět
tak k racionálnímu, dlouhodobě udržitelnému používání antimikrobiálních léčiv a kontrole antimikrobiální
rezistence. Ze získaných záznamů o zdravotních poruchách potom již částečně vyhodnotit vztahy mezi
vybranými znaky zdraví a tím vytvořit předpoklady pro další šlechtění dojeného skotu na odolnost proti
vybraným onemocněním.
 

QJ1510144 Zavadilová

Výzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí 

Projekt si klade za cíl vyhodnotit genetické a negenetické vztahy mezi funkčními vlastnostmi u skotu a ovcí: dlouhověkostí, plodností a znaky zdraví vemene a končetin. Na základě těchto analýz bude navržena metodika odhadu plemenných hodnot pro dlouhověkost, plodnost krav a pro znaky zdraví končetin a vemene u dojeného skotu. Následně bude vytvořen souhrnný index pro funkční vlastnosti a znaky zdraví u nás chovaných dojených plemen skotu. U ovcí a masného skotu bude hodnocena především dlouhověkost a budou vytvořeny metodické postupy pro vyhodnocení dlouhověkosti. Tím budou vytvořeny předpoklady pro šlechtění v ČR chovaných plemen skotu a ovcí na dlouhověkost, u dojených plemen skotu také na plodnost krav, odolnost proti onemocněním vemene a nemocem končetin.

 

Akce 2014: