Menu
Sekce chovu dojeného skotu

 

Chov dojeného skotu je nejnáročnějším odvětvím živočišné produkce. Stagnace cen a poměrně vysoké náklady na odchov a ustájení dojnic nutí chovatele hledat nové cesty zlepšování efektivnosti chovu. Stále větší pozornost je proto věnována snižování nákladů a do popředí zájmu chovatelů se dostávají funkční vlastnosti dojnic. Mění se ekonomický význam úrovně a kvality produkce, zdraví, plodnosti a dlouhověkosti krav. Mimořádného významu nabývá především zdraví a úroveň reprodukce, které spolu s užitkovostí patří mezi hlavní faktory ovlivňující ekonomiku výroby mléka.

Základním prostředkem šlechtění zůstávají i nadále metody kvantitativní genetiky, avšak hlavní pozornost výzkumu v oblasti chovu skotu v dlouhodobějším horizontu je zaměřena především na postupné začlenění molekulárně genetických technik do šlechtitelských programů, zvláště pro znaky s nízkou dědivostí, znaky spojené se zdravím, funkčností a kvalitou produkce. Zároveň je třeba prohloubit znalost fyziologie jednotlivých znaků, a to především z hlediska možnosti jejich ovlivnění prostřednictvím managementu v rámci jednotlivých systémů chovu (v dlouhodobém horizontu pak i pochopení podstaty exprese genů a jejich účinku).

 

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na vytváření podmínek pro zpřesnění selekce a úpravu šlechtitelských programů dojených plemen skotu formou kvantifikace genetických vztahů hlavních užitkových a vybraných funkčních znaků na úrovni populace a dále výzkumem polymorfismu vybraných genů s přímým vztahem k mléčné užitkovosti a kvalitě mléka.

Z pohledu zootechnické praxe ve stádech je věnována pozornost indikátorům negativní energetické bilance (NEB), schopnosti adaptace a možnostem, které lze v návaznosti na moderní technické vybavení dojíren využít v selekci a managementu dojených stád skotu.

 

 

Členové týmu:

Ing. Dalibor Řehák, Ph.D.

Ing. Jaroslav Volek, CSc.

Ing. Miloslava Štípková

Ing. Magdaléna Hůlková

 

Technici:

Ing. Jaroslava Šefrová, DiS.

Michaela Krejčová

Ludmila Volková

 

 

Aktuálně řešené projektky:

 

MZE 0002701404: Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství

Tematický okruh 5:      Produkční systémy chovu hospodářských zvířat

Věcná etapa 01:           Zlepšení odolnosti a adaptability hospodářských zvířat

 

Věcná etapa svým obsahem navazuje na dlouhodobě studovanou problematiku šlechtění a managementu stád dojeného skotu. Cílem řešení je zvýšení odolnosti a adaptability plemenic v souvislosti s antagonismem uplatňovaných technických prvků chovu a biologických požadavků zvířat, včetně eliminace zátěžových situací ve vztahu k organismu zvířat.

 

 

QI91A238: Efektivní postupy při řízení stáda dojnic 

Účelem projektu je zvýšení rentability chovu dojnic v ČR pomocí zefektivnění využití dat a informací při řízení stáda na základě stávajících i nových poznatků v oblasti vztahů mezi zdravím a metabolickou zátěží dojnic a jejich užitkovostí, plodností a odolností  u českého strakatého a holštýnského skotu.

 

Spolupráce na dalších projektech řešených ve VÚŽV:

QJ510217: Návrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální využívání antimikrobik (2015-2018)

QJ1510144: Výzkum genetických vztahů mezi dlouhověkostí, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí (2015-2018)

QJ1510137: Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR (2015-2018)

QJ1310107: Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce, 2013-2017)

 

 

V minulosti řešené projekty:

QF71275: Výzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic

(2007-2011)

Cílem projektu bylo analyzovat vztahy mezi dlouhověkostí a funkčními a produkčními vlastnostmi dojnic, zmapovat QTL se vztahem ke zdraví, výkonnosti a dlouhověkosti krav a analyzovat vliv změn živé hmotnosti matek po otelení na vývoj, produkci, zdraví a reprodukci dcer.

 

Publikační činnost:

 

Publikace s IF:
 
Rychtářová, J., Sztankoóvá, Z., Kyselová, J., Zink, V., Štípková, M., Vacek, M., Štolc, L. (2014): Effect of DGAT1, BTN1A1, OLR1, and STAT1 genes on milk production and reproduction traits in the Czech Fleckvieh breed. Czech Journal of Animal Science, 59, 2, 45-53. 
 
Šichtař, J., Rajmon, R., Hoškový, K., Řehák, D., Vostrý, L., Hartolvá, H. (2013): The luteal blood flow, area and pixel intensity of corpus luteum, levels of progesterone in pregnant and nonpregnant mares in the perion of 16 days after ovulation. Czech Journal of Animal Science, 58, 512-519.
 
Zavadilová, L., Štípková, M. (2012): Genetic correlations between longevity and conformation traits in the Czech Holstein population. Czech Journal of Animal Science, 57 (3): 125–136. PDF

Bolečková, J., Christensen, O. F., Sorensen, P., Sahana, G. (2012): Strategies for haplotype-based association mapping in a complex pedigreed population. Czech Journal of Animal Science. 57(1):1-9. PDF

Bolečková, J., Matějíčková, J., Štípková, M., Kyselová, J. (2012): The association of five polymorphisms with milk production traits in Czech Fleckvieh cattle. Czech Journal of Animal Science, 57(2):45-53. PDF

Řehák, D., Volek, J., Bartoň, L., Vodková, Z., Kubešová, M., Rajmon, R. (2012): Relationships among milk yield, body weight, and reproduction in Holstein and Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 57, 274-282. PDF

Zink, V., Lassen, J., Štípková, M. (2012): Genetic parameters for female fertility and milk production traits in first-parity Czech Holstein cows. Czech Journal of Animal Science, 57, 108-114. PDF

Rajmon, R., Šichtař, J., Vostrý, L., Řehák, D. (2012): Ovarian follicle growth dynamics during the postpartum period in Holstein cows and effects of contemporary cyst occurrence. Czech Journal of Animal Science, 57, 563-572. PDF
 
Zink, V., Štípková, M., Lassen, J. (2011): Genetic parameters for female fertility, locomotion, body condition score, and linear type traits in Czech Holstein cattle. Journal of Dairy Science, 94: 5176-5182. PDF
 
Zavadilová, L., Němcová, E., Štípková, M. (2011): Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows extimated from a Cox proportional hazards model. Journal of Dairy Science, 94: 4090-4099. PDF
 
Němcová, E., Štípková, M., Zavadilová, L. (2011): Genetic parameters for linear type traits in Czech Holstein cattle. Czech Journal of Animal Science, 56: 157-162. PDF
 
Zavadilová, L., Wolf, J., Štípková, M., Němcová, E., Jamrozik, J. (2011): Genetic parameters for somatic cell score in the first three lactations of Czech Holstein and Fleckvieh breeds using a random regression model. Czech Journal of Animal Science, 56: 251-260. PDF
 
Wolf, J., Wolfova, M., Štípková, M. (2010): A model for the genetic evaluation of number of clinical mastitis cases per lactation in Czech Holstein cows. Journal of Dairy Science, 93, 1193-1204. PDF
 
Petr, J., Chmelíková, E., Krejčová, T., Řehák, D., Novotná, B., Jílek, F. (2010): Parthenogenetic Activation of Pig Oocytes Using Pulsatile Treatment with a Nitric Oxide Donor. Reproduction in Domestic Animals, 45: 493-499. PDF
 
Härtlová, H., Řehák, D., Sedmíková M., Mendlík, J., Králová, J. (2010): Effect of extruded fodder on biochemical and haematological parameters of Standardbred horses under training conditions. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 34: 365-372. PDF
 
Petrová, I., Sedmíková, M., Petr, J., Vodková, Z., Pytloun, P., Chmelíková, E., Řehák, D., Čtrnáctá, A., Rajmon, R., Jílek, F. (2009): The roles of c-Jun N-terminal kinase (JNK) and p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) in aged pig oocytes. Journal of Reproduction and Development, 55: 75-82. PDF
 
Zavadilová L., Němcová E., Štípková M., Bouška J. (2009): Relationships between longevity and conformation traits in Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 54 (9): 387–394. PDF
 
Zavadilová, L., Štípková, M., Němcová, E., Bouška, J., Matějíčková, J. (2009): Analysis of the phenotypic relationships between type traits and functional survival in Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 54 (12): 521–531. PDF
 
Řehák, D.,  Rajmon, R., Kubešová, M., Štípková, M., Volek, J., Jílek, F. (2009): Relationships between milk urea and production and fertility traits in Holstein dairy herds in Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 54, 193-200. PDF
 
Matějíček, A., Matějíčková, J., Štípková, M., Hanuš, O., Genčurová, V., Kyselová, J., Němcová, E., Kott, T., Šefrová, J., Krejčová, M., Melčová, S., Hölzelová, I., Bouška, J., Frelich, J. (2008): Joint effects of CSN3 and LGB genes on milk qěuality and coagulation properties in Czech Fleckvieh. Czech Journal of Animal Science, 53: 246-252. PDF
 
Krejčová, H., Přibyl, J., Přibylová, J., Štípková, M., Mielenz, N. (2008): Genetic evaluation of daily gains of dual-purpose bulls using a random regression model. Czech Journal of Animal Science, 53: 227-237. PDF
 
Fiedlerová, M., Řehák, D., Vacek, M., Volek, J., Fiedler, J., Šimeček, P., Mašata, O., Jílek, F. (2008): Analysis of non-genetic factors affecting calving difficulty in the Czech Holstein population. Czech Journal of Animal Science, 53: 284-291. PDF
 
Jílek, F., Pytloun, P., Kubešová, M., Štípková, M., Bouška, J., Volek, J., Frelich, J., Rajmon, R. (2008): Relationships among body condition score, milk yield and reproduction in Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 53: 357-367. PDF
 
Bouška, J., Štípková, M., Pytloun, P., Pytloun, J., Kubešová, M. (2008): Relationships among body condition score, milk yield and sires’ breeding value for beef production efficiency in Czech Fleckvieh cattle . Czech Journal of Animal Science, 53: 453-461. PDF
 

Härtlová, H., Rajmon, R., Dörflerová, A. Zita, L. Řehák, D., Rosmus, J., Šindelář, M., Klabanová, J. (2008). Effect of Dietary Supplementation with Vitamin E and Selenium in Thoroughbred Horses on the Concentration of F2-isoprostanes in the Blood Plasma as a Marker of Lipid Peroxidation. Acta Veterinaria Brno 77:335-340. PDF

 
 
Publikace v odborném tisku:
 

Staněk, S.,Doležal, O. Zink, V. (2011): Příčiny ztrát telat II.Náš chov, 2012, 72, 9, 18-20.

 
Šefrová, J., Zink, V. (2011): Sonografické měření změn výživného stavu dojnic. Náš chov, 71: 25-27.
 
Řehák, D. (2011): Vliv energetické bilance krav na pohlavní dospívání dcer. Náš chov, 71: 26-27.
 
Šefrová, J., Štípková, M., Matějíčková, J., Krejčová, M. (2011): Vliv růstu jalovic na jejich následné užitkové vlastnosti. Náš chov, 71: 20-22.
 
Zavadilová, L., Štípková, M. (2011): Vztah věku při prvním otelení a dlouhověkosti krav. Náš chov, 71: 29-30.
 
Šefrová, J., Štípková, M., Matějíčková, J. (2011): Vliv věku jalovic při zařazení do reprodukce na následnou užitkovost. Náš chov, 71: 18-20.
 
Matějíčková, J., Štípková, M., Kyseľová, J., Rychtářová, J., Bolečková, J. (2010): Geny mléčných bílkovin a kvalita mléka u českého strakatého skotu. Náš chov, 70: 72-74.
 
Šefrová, J., Štípková, M., Matějíčková, J., Bouška, J., Jílek, F. (2009): Zařazení jalovic a krav do reprodukce a jejich následná užitkovost a plodnost. Náš chov, 69: 57-62.
 
Štípková, M., Bouška, J., Zink, V., Krejčová, M. (2009): Růst a vývin holštýnských jalovic a ekonomické vlastnosti skotu. Náš chov, 69: 28-30.
 
Štípková, M., Zavadilová, L., Matějíčková, J., Bouška, J., Krejčová, M. (2009): Vztah mezi reprodukčními ukazateli holštýnských plemenic a jejich matek. Náš chov, 69: 46-49.
 
Najmanová, Z., Vacek, M. (2009): Jak ovlivňuje kulhání dojnic příjem krmiva a užitkovost. Náš chov, 69: 34-35.
 
Zavadilová, L., Němcová, E., Štípková, M. (2009): Počet somatických buněk v mléce, produkce mléka a utváření vemene dojnic. Náš chov, 69: 29-31.
 
Matějíčková, J., Matějíček, A., Štípková, M., Kyselová, J., Hanuš, O., Genčurová, V., Kott, T., Šefrová, J., Krejčová, M., Melčová, S. (2009): Vztah haplotypů genů CSN2 a CSN3 k technologické kvalitě a syřitelnosti mléka u českého strakatého skotu. Acta tytotechnica et zootechnica, 12: 54-56.
 
Hlavnička, R., Vacek, M. (2009): Využití BCS při řízení reprodukce dojnic. Náš chov, 69: 20-22.
 
Vacek, M., Stádník, L., Štípková, M. ( 2008): Omezení výskytu poruch zdravotního stavu dojnic. Náš chov, 68: 98-101.
 
Matějíčková, J., Štípková, M., Jandurová, O.M., Melčová, S., Němcová, E., Bouška, J. (2008): Mapování lokusů se vztahem k parametrům mléčné užitkovosti. Náš chov, 68: 31-33.
 
 
 
 
Certifikované metodiky:
  
Vacek, M., Krpálková, L., Zink, V. Janecká M. (2013): Metodika řízení odchovu a reprodukce jalovic holštýnského plemene z hlediska celkové rentability chovu dojnic. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i
 
Staněk, S., Doležal, O., Zink, V. (2012): Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků českého strakatého plemene v celoroštových stájích na intenzitu růstu. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby. v.v.i. PDF
 
Matějíčková, J., Štípková, M., Bolečková, J., Šefrová, J., Krejčová, M. (2010): Využití haplotypů genů mléčných bílkovin pro zlepšení technologické kvality mléka u českého strakatého skotu. Certifikovaná metodika, VÚŽV,v.v.i. Praha 10 - Uhříněves, Praha-Uhříněves:
 
Matějíčková, J., Štípková, M., Kyseľová, J., Rychtářová, J., Bolečková, J. (2009): Využití genů mléčných bílkovin pro zlepšení kvality mléka u českého strakatého skotu. Certifikovaná metodika, VÚŽV, v.v.i., Uhříněves, Praha - Uhříněves:
 
Vacek, M., Kubešová, M. (2009): Využití BCS při řízení reprodukce u holštýnských krav. Certifikovaná metodika, VÚŽV,v.v.i., Praha - Uhříněves:
 
Němcová, E., Štípková, M., Zavadilová, L. (2009): Odhad plemenné hodnoty genetických parametrů znaků zevnějšku holštýnského skotu. Certifikovaná metodika, VÚŽV,v.v..i., Uhříněves, Praha - Uhříněves: