buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Sekce chovu masného skotu a kvality masa

Zatímco v minulosti byla živočišná produkce zaměřena z převážné části na svou kvantitativní stránku, v současnosti se zájem spotřebitele stále více soustředí na získání trvale vysoce kvalitního a bezpečného produktu. Z toho v celosvětovém měřítku pramení i stále intenzivnější výzkumná činnost věnovaná této oblasti. I přes pokles spotřeby v důsledku nevyrovnané senzorické kvality, vyšší ceny nebo určité nedůvěry spotřebitele vzhledem k určitým zdravotním rizikům spojeným s konzumací zůstává hovězí maso jedním z důležitých zdrojů hodnotných bílkovin, vitaminů, stopových prvků a dalších biologicky aktivních látek, které lze v lidské výživě jen obtížně nahradit. Hlavními aspekty kvality hovězího z hlediska spotřebitele masa jsou senzorické vlastnosti (zejména chuť, vůně, křehkost a šťavnatost) a dietetická hodnota (chemické složení) včetně zdravotní nezávadnosti. Z hlediska zpracovatelského průmyslu je kvalita masa dána souborem vlastností, které jsou důležité v rámci procesu zpracování základní suroviny na konečný produkt. Existuje celá řada faktorů, které takto definovanou kvalitu hovězího masa ovlivňují, a které jsou ve vzájemné interakci. Zejména se jedná o vlivy genetického založení zvířete, věku, pohlaví, výživy, způsobu chovu, zdravotního stavu, způsobu porážky a dalšího zpracování masa.

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na zlepšení kvalitativních parametrů kvality hovězího masa s cílem získání bezpečné potraviny odpovídající současným požadavkům spotřebitele a zásadám zdravé výživy.
Použité metody:
•       využití genetické informace jedince prostřednictvím molekulární biologie
•       řízená výživa a technologie chovu zvířat
•       studium interakcí mezi genotypem a daným prostředím
•       vývoj metod měření a predikce kvality jatečných těl a produktů živočišného původu
•       senzorická analýza hovězího masa a zvěřiny
 

Členové týmu:  

 

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.   tel: 267 009 525                                                          

 

 

Ing. Daniel Bureš, Ph.D.    tel: 267 009 659

 

Technici:

Ivana Ferenczyová      tel: 267 009 653

 

Doktorand:

Ing. Eva Kudrnáčová   tel: 267 009 659

 

Aktuálně řešené projekty:

Projekt: Rozvoj organizace (MZERO0714)

Chov hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství

 

Řešení výzkumné etapy zabývající se kvalitou produktů chovu skotu je zaměřeno na zvýšení úrovně parametrů charakterizujících kvalitu masa a mléka při zachování vysoké efektivity produkce. Zkoumány jsou možnosti řízené výživy, technologie chovu a postupy strukturní a funkční genomiky, případně jejich interakce, ve vztahu k ukazatelům nutriční hodnoty, technologických a senzorických vlastností produktů chovu skotu. K dosažení stanovených cílů jsou využívány výkrmové experimenty zahrnující vybraná plemena a kategorie skotu s různými kritérii pro ukončení výkrmu (věk, hmotnost, stupeň protučnělosti atd.). Zkoumána je možnost náhrady části jadrných krmiv používaných v krmné dávce pro býky ve výkrmu glycerolem, který vzniká jako vedlejší produkt při výrobě methylesteru řepkového oleje. Jsou analyzovány markery a geny související s kvalitou produktů chovu skotu a faktory ovlivňující jejich aktivitu a je ověřován jejich vztah k příslušným fenotypovým vlastnostem.

 

 

V minulosti řešené projekty:

Expression of candidate genes involved in the development of bovine muscle and adipose tissue.

(2013-2014)

Mobility Polsko - MŠMT 2013 -2014 (7AMB 13 PLO 28) 
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic.

 

MZE 0002701404: Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství (2009-2013)

Tematický okruh 5:      Produkční systémy chovu hospodářských zvířat

Věcná etapa 03:           Ovlivnění kvality produkce HZ v systémech chovu

 

NAZV QH81228: Genetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězím mase         

(2008 - 2012)

Účelem projektu bylo nalézt metody vedoucí k příznivému ovlivnění obsahu mastných kyselin v hovězím mase tak, aby lépe vyhovoval současným doporučením z hlediska lidské výživy. Pomocí metod molekulární genetiky byly kvantifikovány genetické faktory, které ovlivňují zastoupení mastných kyselin v hovězím mase českého strakatého skotu. V rámci řešení dílčích cílů projektu jsme se zaměřili na zjištění vztahu mezi některými geny, které se významně podílí na biosyntéze některých důležitých mastných kyselin, a fenotypovou variabilitou profilu mastných kyselin v tukové tkáni skotu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikační činnost:    

Publikace s IF:

Bartoň, L., Bureš, D., Kott, T., Řehák, D. (2016): Association of polymorphisms in bovine DGAT1, FABP4, FASNS, and PPARGC1A genes with intramuscular fat content and the fatty acid composition of muscle and subcutaneous fat in Fleckvieh bulls. Meat Science, 114, 18-23. PDF

Bureš, D., Bartoň, L., Kotrba, R., Hakl, J. (2015): Quality attributes and composition of meat from red deer (Cervus elaphus), fallow deer (Dama dama) and Aberdeen Angus and Holstein cattle (Bos taurus). Journal of the Science of Food and Agriculture. 95, 2299-2306. PDF

Bartoň, L., Bureš, D., Kotrba, R., Sales, J. (2014): Comparison of meat quality between eland (Taurotragus oryx) and cattle (Bos taurus) raised under similar conditions. Meat Science, 96, 346-352. PDF

Bartoň, L., Bureš, D., Homolka, P., Jančík, F., Marounek, M., Řehák, D. (2013): Effects of long-term feeding of crude glycerine on performance, carcass traits, meat quality, and blood and rumen metabolites of finishing bulls. Livestock Science, 155, 53-59. PDF

Bureš, D., Bartoň, L. (2012): Growth performance, carcass traits and meat quality of bulls and heifers slaughtered at different ages. Czech Journal of Animal Science. 57, 34-43. PDF

Bartoň, L., Bureš, D., Kott, T., Řehák, D. (2011): Effect of sex and age on bovine muscle and adipose fatty acid composition and stearoyl-CoA desaturase mRNA expression. Meat Science, 89, 444-450. PDF

Bartoň, L., Kott, T., Bureš, D., Řehák, D., Zahrádková, R., Kottová, B: (2010): The polymorphisms of stearoyl-CoA desaturase (SCD1) and sterol regulatory element binding protein-1 (SREBP-1) genes and their association with the fatty acid profile of muscle and subcutaneous fat in Fleckvieh bulls. Meat Science, 85, 15-20. PDF
 
Zahrádková, R., Bartoň, L., Bureš, D., Teslík, V., Kudrna, V. (2010): Comparison of growth performance and slaughter characteristics of Limousin and Charolais heifers. Archiv Tierzucht, 53, 5 520-528. PDF
 
Bartoň, L., Bureš, D., Kudrna, V. (2010): Meat quality and fatty acid profile of musculus longissimus lumborum in Czech Fleckvieh, Charolais and Charolais x Czech Fleckvieh bulls fed different types of silages. Czech Journal of Animal Science. 55, 11,  479-487. PDF

Pavlík, A., Zahrádková, R., Bureš, D., Jelínek, P., Havlíček, Z. (2009): Indicators of the Internal Environment of Gasconne Calves during Rearing. Acta Veterinaria Brno, 78, 37-45. PDF

Bureš, D., Bartoň, L., Zahrádková, R., Teslík, V., Fiedlerová, M. (2008): Calving difficulty as related to body weights and measurements of cows and calves in a herd of Gascon breed. Czech Journal of Animal Science. 53, 187-194. PDF

Barton, L., Marounek, M., Kudrna, V., Bures, D., Zahradkova, R. (2008): Growth, carcass traits, chemical composition and fatty acid profile in beef from Charolais and Simmental bulls fed different types of dietary lipids. Journal od the Science of Food and Agriculture. 88, 15, 2622-2630. PDF

Bartoň, L., Kudrna, V., Bureš, D., Zahrádková, R., Teslík, V. (2007): Performance and carcass quality of Czech Fleckvieh, Charolais, and Charolais x Czech Fleckvieh bulls fed diets based on different types of silages. Czech Journal of Animal Science. 52, 9, 269-276. PDF

Barton, L., Marounek, M., Kudrna, V., Bures, D., Zahradkova, R. (2007): Growth performance and fatty acid profiles of intramuscular and subcutaneous fat from Limousin and Charolais heifers fed extruded linseed. Meat Science, 76, 517-523 PDF

Bartoň, L., Řehák, D., Teslík, V., Bureš, D., Zahrádková, R. (2006): Effect of breed on growth performance and carcass composition of Aberdeen Angus, Charolais, Hereford and Simmental bulls. Czech Journal of Animal Science. 51, 2,  47-53. PDF

Bureš, D., Bartoň, L., Zahrádková, R., Teslík, V., Krejčová, M. (2006): Chemical compostion, sensory characteristics, and fatty acid profile of muscle from Aberdeen Angus, Charolais, Simmental and Hereford bulls. Czech Journal of Animal Science. 51, 7, 279-284. PDF

Bartoň, L., Kudrna, V., Bureš, D., Krejčová, M., Zahrádková, R. (2005): Factors affecting fatty acid composition and dietetic value of beef. Animal Science Papers and Reports, 23, 4, 261-267. PDF

 

 

Recenzované publikace: 
 

Bureš, D., Bartoň, L., Kotrba, R., Kudrnáčová, E. (2017): Kvalita masa farmově chovaných jelenů a daňků. Náš chov, 76: (1) 72-74.

Bureš, D., Bartoň, L. (2014): Organoleptické vlastnosti hovězího masa při odlišné době zrání. Náš chov, 74: (10) 32-34.
 
Bartoň, L., Bureš, D., Kott, T. (2013): Vliv genetických faktorů na obsah masných kyselin. Veterinářství, 63, (1), 46-50.
 
Bureš, D., Bartoň, L. (2012):The chemical composition and sensory characteristics of meat from Aberdeen Angus, Gascon, Holstein and Czech Fleckvieh bulls. Maso International, 2, 125-130. PDF
 
Bureš, D., Bartoň, L. (2012):Vliv plemenné příslušnosti býků na chemické složení a senzorické charakteristiky masa. Maso, 22 (5), 57-60.
 
Bureš, D., Bartoň, L. (2012): Výkrmnost a jatečná hodnota býků různých plemen, Náš chov, 72, 6, 31-34.
 
Bureš, D., Bartoň, L. (2010): Masná užitkovost býků plemene česká červinka. Náš chov, 70: 32-33.
 
Bureš, D., Kotrba, R., Bartoň, L., Adamec, T. (2010): Antilopa losí - perspektivní druh na talířích českých strávníků? Organoleptické vlastnosti masa antilopy losí. Maso, 21, 40-43.
 
Polák, P., Tomka, J., Bartoň, L., Bureš, D., Krupa, E., Oravcová, M., Huba, J. (2010): Ultrasound measurement of MLTL area and backfat thickness as method of in vivo assessment of cattle beef production diversity. Acta fytotechnica et zootechnica, Slovaca Univeristas Agriculturao Nitrae, 65-68. PDF

Bartoň, L., Bureš, D., Zahrádková, R., Kott, T. (2009): Možnosti ovlivnění zastoupení mastných kyselin v hovězím mase. Maso, 20, 1, 19-20.

Bureš, D. Bartoň, L. (2009): Vliv plemenné příslušnosti býků na senzorickou kvalitu hovězího masa. Náš chov, 69, 8, 75-77
 
Bureš, D. Bartoň, L. (2009): Vztah mezi hmotností jatečně upraveného těla skotu a jeho zařazením do třídy jakosti SEUROP. Maso, 20, 5, 45-47.
 
Pulkrábek, J., Bureš, D. (2009): Vztah klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu k výtěžnosti jatečných partií a masa. Maso, 2009, 20, 1, 14-16.
 
 
Příspěvky ve sborníku:

Bures, D., Citek, J., Barton, L., Lebedova, N., Zadinova, K., Kudrnacova, E., Stupka, R. (2016): The effect of feeding Jerusalem artichoke on sensory properties of meat from musculus longissimus lumborum of entire male pigs. EuroSense 2016: A Sense of Time. 7th European Conference on Sensory and Consumer Research. 11-14th September 2016, Dijon, France. P136.

Kudrnáčová, E., Bureš, D., Bartoň, L., Kotrba, R. (2016): The influence of diet on carcass composition and meat quality attributes in cervids. Deer nutrition and feeding. 30th March 2016, Jablonné nad Orlicí, Czech Republic. P26.

Bureš, D., Bartoň, L., Čítek, J., Lebedová, N. (2015): Muscle fiber characteristics of four muscles from different cattle breeds and their relation to meat instrumental thoughness. 61th International Meat Science and Technology. 23-28th August 2015, Clermont-Ferrand, France. 6.26, P148.

Bureš, D., Bartoň, L., Kotrba R. (2014): Comparison of sensory characteristics of meat from red deer, fallow deer and Aberdeen Angus and Holstein cattle. EuroSense 2014: A Sense of Life. 6th European Conference on Sensory and Consumer Research. 7-10 September 2014, Bella Center, Copenhagen, Denmark. P043. 

Kyselová, J., Juszscuk-Kubiak, E., Bartoň, L., Bureš, D., Sakowski, T. (2014): Relationships between MYF5 and MYOD1 gene expression and beef production traits. International genetic conference XXVI. Genetic Days, 3-4.9.2014, ČZU, Praha. PDF

Bureš, D., Čítek, J., Bartoň, L. (2014): Senzorické hodnocení kančího pachu ve vepřovém mase a sádle, Zákaz konvenční kastrace v chovech prasat - možné cesty řešení, Česká zemědělská univerzita, Praha, 26.2.2014. PDF

Bartoň, L., Bureš, D., Kott, T. (2012): Vliv genetických markerů na zastoupení mastných kyselin v tukové tkáni skotu,  Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat, Mendelova univerzita, Brno, 12.9.2012, 112-115. PDF
 
Bureš, D., Bartoň, L., Adamec, T. (2012): Vliv způsobu tepelné úpravy a délky zrání hovězího masa na jeho senzorické charakteristiky,  Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat, Mendelova univerzita, Brno, 12.9.2012, 99-102. PDF
 
Pulkrábek, J., Bartoň, L. (2012): Výsledky a změny v hodnocení kvality jatečných těl prasat a skotu v ČR a v zahraničí,  Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat, Mendelova univerzita, Brno, 12.9.2012, 50-58. PDF
 
Bureš, D., Bartoň, L., Řehák, D. (2012): Fatty acid profile of various adipose tissue depots in bulls of different breeds, EAAP - 63rd Annual Meeting, August 27 - 31, 2012, Bratislava, Slovakia, Session 11, 80. PDF
 
Bartoň, L., Bureš, D., Kott, T. (2012): Adipose tissue-spicific expression of lipogenic genes in different cattle breeds: relationship to fatty acid composition, 58th International  Congress of Meat Science and Technology, August 12 - 17, Montreal, Canada, Geneticsp, C-60, 37. PDF
 
Kotrba, R., Bures, D., Barton, L. (2011): Eland meat or beef - comparison of slaughter and carcass traits, meat composition and sensory characteristics. 7th International Wildlife Ranching Symposium, October 10-13. Kimberley, South Africa, 66-67.
 
Bartoň, L., Bureš, D., Kott, T., Kottová, B. (2011): Effects of DGAT1, FABP4, FASN, PPARGC1A, SCD1, SREBP-1 and STAT5A gene polymorphisms on the fatty acid composition in Fleckvieh bulls. In: 57th International Congress of Meat Science and Technology, Gent, Belgium, 048. PDF
 
Bureš, D., Bartoň, L., Kott, T. (2011): Effects of sex and age on the expression of stearoyl-CoA desaturase in bovine muscle and adipose tissue. In: 57th International Congress of Meat Science and Technology, Gent, Belgium, 300. PDF 
 
Bureš, D., Bartoň, L. (2010): Porovnání jatečné hodnoty býků plemen česká červinka a české strakaté. Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat, Mendelova univerzita, Brno, 79-81. PDF

 

Metodiky:

Bartoň, L., Bureš, D., Kott, T. (2013): Využití kandidátních genů k modifikaci profilu mastných kyselin v tukové tkáni českého strakatého skotu. Certifikovaná metodika, VÚŽV v.v.i. Uhříněves, ISBN 978-80-7403-110-6, 20 s. PDF

Bureš, D., Bartoň, L. (2010): Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu. Certifikovaná metodika, VÚŽV v.v.i. Uhříněves, ISBN 978-80-7403-070-3, 26 s. PDF
 
Bureš, D. Bartoň, L. (2009): Využití pánevních rozměrů plemenic masného skotu pro snížení frekvence obtížných porodů a pro zvýšení podílu živě narozených a odchovaných telat. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. PDF
 
Bartoň, L. Bureš, D. (2009): Způsoby ovlivnění profilu mastných kyselin v hovězím mase prostřednictvím výživy. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. PDF
 
Knihy:

Bureš, D., Zahrádková, R. (2009): Reprodukce ve stádech masného skotu. In: Zahrádková, R. et al.: Masný skot od A do Z. ČSCHMS; VÚŽV,v.v.i., 97-112.

Bureš, D., Bartoň, L. (2009): Masná užitkovost. In: Zahrádková, R. et al.: Masný skot od A do Z. ČSCHMS; VÚŽV,v.v.i., 231-246.

Bartoň, L., Bureš, D. (2009): Klasifikace jatečného skotu. In: Zahrádková, R. et al.: Masný skot od A do Z. ČSCHMS; VÚŽV,v.v.i., 259-268.

 

 

Další publikace:

Učební texty pro školení klasifikátolů jatečně upravených těl skotu SEUROP, PDF

Stibor, R. (2013): Analýza vlivu zařazení jatečných těl býků do třídy jakosti SEUROP ve vztahu k jejich složení. Diplomová práce, ČZU v Praze, 62. PDF

Bureš, D., Bartoň, L., Vacek, M. (2011): Porovnání výkrmnosti a jatečné hodnoty býků plemen české strakaté a masný simentál. Zpravodaj ČSCHMS, 18: 30-32.
 
Bartoň, L., Marounek, M., Kudrna, V., Bureš, D., Zahrádková, R. (2011): Porovnání růstu a vlastností jatečně upraveného těla mezi býky plemen charolais a masný simentál. Zpravodaj ČSCHMS, 18: 32-33.

 

 Členové týmu rovněž zajišťují školení klasifikátorů jatečně upravených těl skotu SEUROP

 

 Ročenka SEUROP 2011

 Ročenka SEUROP 2012

 

 

Experimentální zázemí:

Farma masného skotu v Královicích s chovem plemene gasconne:

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentální výkrmna "Fyziologická stáj":

Umožňuje výkrm až 48 zvířat ve čtyřech kotcích vybavených tenzometrickými žlaby pro přesnou evidenci příjmu krmiva  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Experimentální jatky VÚŽV:

Jsou určené pro porážky zvířat zařazených do experimentů a umožňují provádět jatečné i technologické rozbory

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senzorická laboratoř :

Laboratoř je vybavena deseti individuálními boxy pro hodnotitele a je využívána pro hodnocení masa a dalších živočišných produktů hospodářských zvířat a zvěřiny

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentální měření tuhosti grilovaného masa na přístroji Instron 3365 pomocí Warner-Bratzlerova nože

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s organizacemi:

Department od Animal Science, Stellenbosch Univeristy, Jihoafrická republika

Katedra speciální zootecniky, FAPZ, ČZU v Praze

Centum výskumu v živočišnej výrobe, Nitra, Slovensko

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat PAN w Jastrzebcu, Polsko