Menu
Hodnocení a tvorba chovného prostředí

Hodnocení a tvorba chovného prostředí

Pracovní tým řeší problematiku hodnocení a tvorby chovné prostředí, a to zejména z hlediska adaptačních a termoregulačních schopností zvířat a vlivu technických prvků či celých technologií na welfare a zdraví zvířat, včetně makro - a mikroklimatických podmínek chovu hospodářských zvířat se specifickou orientací na emise škodlivých plynů a prachu a jejich eliminaci v objektech chovů zvířat. Další specifikou oddělení je využití a rozšiřování uplatnění metody infračervené termografie (IRT) pro zemědělský, biologický a medicínský výzkum a praxi.

K naplnění cílů je používána nejmodernější měřící a diagnostická techniku (infračervená termografická kamera Flir SC660 + speciální vyhodnocovací software, vysokorychlostní kamera TroubleShooter, pulzotest syncro, dataloggery RHT 10/TH10 a IR termometr pro měření mikroklimatických parametrů a fyziologických ukazatelů atd.). Výzkum skupina provádí nejen v laboratorních, ale ve spolupráci i v provozních a přírodních podmínkách.

Tým spolupracuje úzce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, o čemž svědčí i společné publikační i aplikační aktivity a spolupráce při řešení diplomových a bakalářských prací. Důležitými partnery jsou i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha.

Mezi významné spolupráce z poslední doby lze označit spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze, kdy se tým podílel na výzkumu možností detekce subklinických forem aterosklerózy pomocí metody IRT a dále spolupráci s firmou BASF, kdy byly pomocí IRT metody sledovány teplotních rozdíly kukuřice a cukrové řepy ošetřené nebo neošetřené speciálním přípravkem firmy BASF.

 

Tým se podílí i na odborných školeních, workshopech, seminářích a dalších aktivitách pro odbornou i laickou veřejnost.

 

Členové týmu

doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.

doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.

Ing. Josef Knížek

Ing. Pavlína Jiroutová

David Procházka

 

Aktuálně řešené projekty

QJ1510038: „Využití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat“

Hlavním cílem projektu je na základě nových poznatků a znalostí vytvořit bylinné anthelmintikum s ověřeným biologickým účinkem a vypracovat metodické postupy pro využití tohoto althelmintika v komerčních i ekologických chovech malých přežvýkavců jako alternativní možnost prevence parazitóz v chovech. Projekt je řešen ve spolupráci s ČZU v Praze (koordinátor projektu) a soukromým chovatelem.

RO0714 – Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství

 Směr č. 5. Efektivní systémy chovu hospodářských zvířat

Etapa 3: Tvorba produkčního prostředí s důrazem na welfare, zdraví a produkci hospodářských zvířat

Výzkumná etapa se zabývá optimalizace chovného prostředí hospodářských zvířat s ohledem na jejich  welfare, zdraví a produkci.

KEGA č 011SPU-4/2014: Transfer of innovative technologiesinto the educational process in thedimensions of the current needs of agriculture through university textbook

Cílem projektu je vytvořit a vydat moderní vysokoškolskou publikaci pro předmět Technika pro chov zvířat, která bude integrovat nejmodernější technologie a inovační prvky v dimenzích potřeb současného zemědělství.

 

V minulosti řešené projekty

NAZV  QI111A199: Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí.

Cílem projektu bylo na základě nových poznatků o vývojových stádiích parazitických hlístic obcí inovovat systémy prevence šíření těchto parazitů v chovech s různým managementem. Projekt byl řešen ve spolupráci s ČZU v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně a soukromým sektorem.

NAZV QH 91267: Působení technických a animálních faktorů v procesu robotizovaného dojení

Cílem projektu bylo zjistit vliv fyzikálních a technologických parametrů robotizovaného dojení na mléčnou žlázu, produkční, reprodukční a zdravotní ukazatele stáda. Na základě nově získaných výsledků byly formulovány požadavky dojnic na proces robotizovaného dojení

NAZV QF 4036: Technické, animální a humánní faktory dojení a jejich působení v procesu získávání mléka.

Cílem projektu bylo zjistit vliv technických, animálních a humánních faktorů na mléčnou žlázu, užitkovost, zdravotní stav a pohodu dojnic a kvalitu produktů. Na základě získaných výsledků byly formulovány optimální požadavky na proces dojení z hlediska dojnic.

 

 Vybrané právně chráněné výsledky

Udělené patenty:

KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I., BENEDIKT, P. & KOTAČKA. Zapojení řídicí jednotky ochlazovacího zařízení pro zvířata. Původce vynálezu: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha, CZ, Patentový spis CZ 304358 B6. (2014)

KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I., BENEDIKT, P. & KOTAČKA. Zapojení centrální řídicí jednotky ochlazovacího zařízení pro zvířata. Původce vynálezu:. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha, CZ, Patentový spis CZ 304360 B6. (2014)

DOLEJŠ, J., TOUFAR, O., MAŠATA, O. & KNÍŽEK, J. Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů. Původce vynálezu:. Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i. . Patentový spis CZ 304630 B6. (2014)

KALÍŠEK, J., KUNC, P. & KNÍŽEK, J., Praha. Drbadlo s pružinou. Patentový spis CZ 303759 B6. Původce vynálezu: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (2013)

KUNC, P. & KNÍŽKOVÁ, I. Střešní konstrukce boxu pro zvířata. Patentový spis CZ 303828 B6. Původce vynálezu: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha (2013)

LYTVYNETS, A., LACHOUT, J., LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., KUNC,P., KNÍŽKOVÁ, I., JIROUTOVÁ, P. Mřížka pro záchyt oxiuryd. Patentový spis CZ 303946. Původce vynálezu: Fyziologický ústav AVČR, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha.(2013)

Užitné vzory:

KNÍŽEK, J., KUNC, P. & KNÍŽKOVÁ, I. Pomůcka na ochranu registračních přístrojů v zařízeních pro ustájení zvířat. Užitný vzor, CZ 26631 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (2014).

LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., NAKOVSKÁ, I., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I. & JIROUTOVÁ, P. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti vajíček škrkavek. Užitný vzor, CZ 24839 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita. (2013)

LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., JANKOVSKÁ, I., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I. & KNÍŽEK, J. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců. Užitný vzor, CZ 25089 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita. (2013)

KUNC, P. & KNÍŽKOVÁ, I. Střešní konstrukce boxu pro zvířata. Užitný vzor, CZ 24338 U1, Úřad průmyslového vlastnictví. (2012)

BARTÁK, M., KUBÍK, Š., KUNC, P. & KNÍŽKOVÁ, I. Lapák hmyzu s atraktantem z přírodního substrátu. Užitný vzor, CZ 22276 U1, Úřad průmyslového vlastnictví. (2011)

LYTVYNETS, A., LACHOUT, J., LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I. & JIROUTOVÁ, P. Komora pro parazitologické vyšetření prachu. 2011. Užitný vzor, CZ 23061 U1, Úřad průmyslového vlastnictví. (2011)

KALÍŠEK, J., KUNC, P. & KNÍŽEK, J. Drbadlo s pružinou. Užitný vzor, CZ 22962 U1, Úřad průmyslového vlastnictví. (2011)

KUNC, P. & KNÍŽKOVÁ, I. Stimulační osvětlení dojicího stání automatického dojicího systému. Užitný vzor, CZ 21580 U1, Úřad průmyslového vlastnictví. (2010)

LYTVYNETS, A., LACHOUT, J., LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I. & JIROUTOVÁ, P. Pomůcka pro záchyt vajíček oxyurid. Užitný vzor, CZ 20563 U1, Úřad průmyslového vlastnictví. (2010)

BARTÁK, M., KUBÍK, Š., KUNC, P. & KNÍŽKOVÁ, I. Lapák hmyzu. Užitný vzor, CZ 20571 U1, Úřad průmyslového vlastnictví. (2010)

Ověřená technologie

DOLEJŠ, J., TOUFAR, O., KNÍŽEK, J. & ADAMEC, T. Zařízení na ionizaci vzduchu ve stájích hospodářských zvířat. Praha: Ověřená technologie, Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i. (2012)

Kunc, P. & Knížková, I. Technologie evaporačního ochlazování skotu s využitím řídících jednotek. Praha: Ověřená technologie, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (2009)

Certifikované metodiky

Langrová, I., Vadlejch, J., Jankovská, I., Knížková, I., Kunc, P. & Borkovcová, M. Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí. Metodika, Praha: Česká zemědělská univerzita, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (2014)

Malá G., Novák, P., Milerski, M., Švejcarová, M., Knížková, I. & Kunc, P. Chov dojných ovcí - zásady správné chovatelské praxe. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i. (2012)

Knížková, I., Kunc, P., Přikryl, M., Maloun, J., Jiroutová, P., Staněk, S. & Malaťák, J. Automatické dojicí systémy. Vybrané faktory ovlivňující proces robotizovaného dojení. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., (2011)

Knížková, I., Kunc, P. Využití technologie evaporačního ochlazování s řídicími jednotkami k eliminaci tepelného stresu u skotu. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i. (2010)

Vybrané publikace

Okrouhlík, J., Burda, H., Kunc,P., Knížková, I. & Šumbera, R. Surprisingly low risk of overheating during digging in two subterranean rodents. Physiology & Behavior, roč. 138, s. 236-241.(2015)

KNÍŽKOVÁ, I. & KUNC, P. Infračervená termografie. In Prevence, technika, životní styl. Praha: Sportpropag, s. 125-128. (2014)

NĚMEČKOVÁ, D., KNÍŽKOVÁ I., KUNC,P. & STÁDNÍK, L. The effect of the design of housing systems for calves on the microclimatic conditions of the rearing environment. Arch Tierz 56 49 | 26 April 2013 | doi: 10.7482/0003-9438-56-049. (2013)

KUNC, P. & KNÍŽKOVÁ, I. The Use of Infrared Thermography in Livestock Production and Veterinary Field. In Infrared Thermography Recent Advances and Future Trends. University of Naples Federico II,: Bentham eBooks, 2012, s. 85-101. (2012)

JANKOVSKÁ, I., VADLEJCH. J., SZÁKOVÁ, J., MIHOLOVÁ, D., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I. & LANGROVÁ, I. Experimental studies on the lead accumulation in the cestode Monieziaexpansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis aries). Ecotoxicology, roč. 19, s. 928-932. (2010)

VADLEJCH, J., KNÍŽKOVÁ, I., MAKOVCOVÁ, K., KUNC, P., JANKOVSKÁ, I., JANDA, K., BORKOVCOVÁ, M. & LANGROVÁ, I. Thermal profile of rabbits infected with Eimeria intestinalis. Veterinary Parasitology, roč. 171, s. 343-345. (2010).

JANKOVSKÁ, I., VADLEJCH, J., SZÁKOVÁ, J., MIHOLOVÁ, D., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I., ČADKOVÁ, Z. & LANGROVÁ, I. Experimental studies on the cadmium accumulation in the cestode Moniezia expansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis aries). Experimental Parasitology, roč. 126, s. 130-134. (2010).

Ocenění členů týmu

doc. Ing. Ivana Knížková, CSc. - 1. místo v soutěži “Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2010

doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D. - Čestné uznání v soutěži o Cenu ministra za rok 2010

Další aktivity týmu

prezentace ústavu – umělecké výstavy termoobrázků:

  • 2011 - galerie Makráč (pod kuratelou VŠUP, ateliér Kurta Gebauera)
  • 2012 – výstavní síň Ministerstva zemědělství
  • 2012 – galérie CVŽV Nitra (Slovensko)

Spolupráce

Česká zemědělská univerzita v Praze

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha

Institut klinické a experimentální medicíny Praha

BASF The Chemical Company

Slovenská poĺnohospodárska universita Nitra, Slovensko

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Slovensko

Ondokuz Mayis University, Samsun,Turecko