Menu
Molekulární genetika

Molekulární genetikamolekulární genetika


Vědečtí pracovníci:

RNDr. Vladimíra Czerneková, Ph.D.
Dr. Ing. Jitka Kysel'ová (Futerová)
prom. biol. Karel Novák, CSc.
Ing. Jana Rychtářová, Ph. D.

Ing. Zuzana Sztankóová, Ph.D.

 

Odborní pracovníci:

Ing. Kateřina Ječmínková

Ing. Martina Svatoňová

 

Technik:

Soňa Melčová

 

 

Činnost oddělení:

     Oddělení molekulární genetiky se zabývá zejména genetickým polymorfismem na úrovni DNA a genovou expresí na úrovni RNA u hospodářských druhů zvířat.

 

Polymorfismus DNA je sledován u dvou skupin genů:

- u genů s potenciálním vztahem k vybraným užitkovým vlastnostem či zdravotním znakům,

- u nekódujících vysoce variabilních oblastí, takzvaných mikrosatelitů. Ty jsou využívány zejména k popisu genetické struktury populací chovaných zvířat.

      

Studium genové exprese je zaměřeno na:

a) charakterizaci procesů probíhajících v tkáňových kulturách,

b) popis regulace genové exprese,

c) analýzu vztahu mezi expresí vytipovaných „kandidátních“ genů a užitkovými vlastnostmi.

 

 

molekulární genetika

 

 

Metody používané na pracovišti zahrnují metody na principu PCR - polymerázové řetězové reakce včetně PCR v reálném čase (RT-PCR).Rutinně je využívána fragmentová analýza DNA a sekvenace.

 Molekulární genetika

 

Správa genobanky:

     Oddělení zajišťuje sbírku vzorků krve, tkání a DNA od zvířat zařazených do Národního programu ochrany a využití genových rezerv. Archivovány jsou rovněž tisíce vzorků pocházejících ze zvířat, která byla sledována v průběhu výzkumných projektů nebo šlechtitelských programů.

 

 

Aktuálně řešené projekty:

a) koordinované na oddělení

  • Výzkumný záměr MZE 0002701404 Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství (tematický okruh 1: Rozvoj genetiky a šlechtění hospodářských zvířat s přístupy populační a molekulární genetiky, věcná etapa 01: Genetický polymorfizmus kandidátních genů a exprese genů ve vztahu k produkčním a funkčním vlastnostem hospodářských zvířat). 2009 – 2013
     
  • NAZV  QJ1510137 Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR (2015 - 2018) 
     
  • NAZV QJ1310107 Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce). 2012 – 2016

 

 

 

b) s účastí oddělení

•          NAZV QI101A166 Biotechnologie v chovu a šlechtění prasat (2010 - 2014)

•          NAZV Q1101A164 Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu (2009 – 2013)

 

Ukončené projekty s účastí oddělení:

•          NAZV QH81228 Genetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězím mase (2008 – 2012)

•          GAČR P502/10/0794 Zisk meiotické kompetence prasečích ovocytů – role protein fosfatázy kalcineurinu (2010 – 2012)

•          NAZV QH91270 Využití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR (2009 -2011)

•          NAZV QH91271 Tvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na morfologické a funkční vlastnosti vemen (2009 – 2011)

•          NAZV QH71280 Tvorba plodné linie ovcí plemene Merinolandschaf s využitím metod molekulární genetiky (2007 – 2011)

 

 

Publikační výstupy

Publikace v časopisech s IF:

•         

BOLEČKOVÁ, J., MATĚJÍČKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M., KYSELOVÁ, J. & BARTOŇ, L. (2012) The association of five polymorphisms with milk production traits in Czech Fleckvieh cattle. Czech Journal of Animal Science 57:45-53.

•          KYSELOVÁ, J., RYCHTÁŘOVÁ, J., SZTANKÓOVÁ, Z. & CZERNEKOVÁ, V. (2012) Simultaneous identification of CSN3 and LGB genotypes in cattle by high-resolution melting curve analysis. Livestock Science 145:275-279.

•          CHRONOWSKA, E. & KOTT, T. (2012) Quantitative analysis of oestrogen receptor alpha and beta gene expression during prolonged culture of pig granulosa cells. Journal of  Animal Feed Sciences 21:313-323, 2012.

•          PŘIBYL, J., HAMAN, J., KOTT, T., PŘIBYLOVÁ, J., ŠIMEČKOVÁ, M., VOSTRÝ, L., ZAVADILOVÁ, L., ČERMÁK, V., RŮŽIČKA, Z., ŠPLÍCHAL, J., VERNER, M., MOTYČKA, J. & VONDRÁŠEK, L. (2012) Single-step prediction of genomic breeding value in a small dairy cattle population with strong import of foreign genes. Czech Journal of  Animal Science 57:151-159.

•          SZTANKÓOVÁ, Z., KYSELOVÁ, J., RYCHTÁŘOVÁ, J., & CZERNEKOVÁ, V. (2011) Technical note: A novel method for routine genotyping of the G allele of β-casein (CSN2) and T allele of κ-casein (CSN3) in a sheep population using LightCycler. Journal of Animal Science 89:3843-3845.

•          VOSTRÝ, L., KRACÍKOVÁ, O., HOFMANOVÁ, B., CZERNEKOVÁ, V., KOTT, T. & PŘIBYL, J. (2011) Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on microsatellite analysis of DNA. Czech Journal of Animal Science 56:163-175.

•          BARTOŇ, L., BUREŠ, D, KOTT, T. & ŘEHÁK D. (2011) Effect of sex and age on bovine muscle and adipose fatty acid composition and stearoyl-CoA desaturase mRNA expression. Meat Science 89:444-450.

•          FULKOVÁ, H., HIROSE, M., INOUE, K., OGONUKI, N., WAKISAKA, N., MATOBA, S., OGURA, A., MOŠKO, T., KOTT, T. & FULKA, J., Jr. (2011) Production of mouse embryonic stem cell lines from maturing oocytes by direct conversion of meiosis into mitosis. Stem Cells 29:517-527.

•          KILLER, J., KOPEČNÝ, J., MRÁZEK, J., KOPPOVÁ, I., HAVLÍK, J., BENADA, O. & KOTT, T. (2011) Bifidobacterium actinocoloniiforme sp. nov. and Bifidobacterium bohemicum sp. nov., from the bumblebee digestive tract. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 61:1315-1321.

•          FULKA, H., HIROSE, M., INOUE, K., OGONUKI, N., WAKISAKA, N., MATOBA, S., OGURA, A., MOŠKO, T., KOTT, T. & FULKA J. (2011) Production of mouse embryonic stem cell lines from maturing oocytes by direct conversion of meiosis into mitosis. Stem Cells 29:517-527.

 

 

 

Publikace v dalším odborném tisku:

•          MATĚJÍČKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M., SAHANA, G., KOTT, T., KYSELOVÁ, J., KOTTOVÁ, B., ŠEFROVÁ, J., KREJČOVÁ, M. & MELČOVÁ, S. (2012) Mapování QTL se vztahem k produkčním parametrům. Náš chov 72:23-24.

•          SZTANKÓOVÁ, Z., MÁTLOVÁ, V. & RYCHTÁŘOVÁ, J. (2012) Genetic polymorphism at the milk protein genes (CSN1S1, CSN2, and CSN3) in the Czech Sumava and Walachian sheep breeds. GRANT Journal 1:63-66.

•          CZERNEKOVÁ, V., VOSTRÝ, L. MAJZLÍK, I. (2012) Genetická analýza starokladrubských koní pomocí mikrosatelitních markerů. GRANT Journal 1:106-109.

•          MILERSKI, M., CZERNEKOVÁ, V. & KOTT, T. (2011) Plodná linie merinolandschaf. Náš chov 71:35-37.

•         

 

Konferenční příspěvky:

•          CZERNEKOVÁ, V. MILERSKI, M., & KOTT, T. (2012) The use of reverse real-time PCR for the FecB gene detection in Merinolandshaf sheep. In: Book of Abstracts of the 63rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Bratislava 27. – 31.8. 2012. Wageningen Academic Publishers, Wageningen., s. 368.

•          NOVÁK, K. (2012) Screening of indigenous Czech cattle breeds for polymorphism in innate immunity genes. In Book of Abstracts of the 63rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Bratislava  27. – 31.8. 2012. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, s. 9.

•          BARTOŇ, L., BUREŠ, D., KOTT, T. (2012) Vliv genetických markerů na zastoupení mastných kyselin v tukové tkáni skotu. In: Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Mendelova univerzita, Brno, s. 112-115.

•          BARTOŇ, L., BUREŠ, D., KOTT, T., & ŘEHÁK, D. (2012) Adipose tissue-specific expression of lipogenic genes in different cattle breeds: relationship to fatty acid composition. In: 58th International Congress of Meat Science and Technology. Canadian Meat Science Association, Montréal, Canada, paper 64.

•          CHRONOWSAKA, E., KOTT, T. (2012) Telomerase expression during prolonged culture of pig granulosa cells. Reproduction in Domestic Animals 47, Supplement 5, s. 65. 16th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction, Dublin, 29.8. – 1.9. 2012.

 

Knihy:

•          NOVÁK, K. (2012) Recent developments in the internal regulation of symbiotic nodule number by legume plants. In: Symbiosis: Evolution, Biology and Ecological Effects. Nova Science Publishers, New York, s. 35-66.

 

 

Patenty, užitné vzory a certifikované metodiky:

•          PETR, J., ŽALMANOVÁ, T., KOTT, T., CZERNEKOVÁ, V. & MELČOVÁ, S. (2013) Kombinace hybridizační sondy a primerů pro detekci exprese prasečího kalcineurinu A-gama. Užitný vzor CZ 24966 U1. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita.

•          PETR, J., KOTT, T., CZERNEKOVÁ, V., MELČOVÁ, S. & ŽALMANOVÁ, T. Kombinace pro detekci exprese prasečí Hem oxygenázy-1. 2013. Užitný vzor CZ 25461 U1. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          KYSELOVÁ, J., RYCHTÁŘOVÁ, J. & SZTANKÓOVÁ, Z. (2013) Sada hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního beta-kaseinu. Patentový spis CZ 303721 B6.  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          KYSELOVÁ, J., RYCHTÁŘOVÁ, J. & SZTANKÓOVÁ, Z. (2012) Sada hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního beta-kaseinu. Užitný vzor CZ 23351 U1.

•          KYSELOVÁ, J., RYCHTÁŘOVÁ, J., & CZERNEKOVÁ, V. (2012) Způsob stanovení alelických variant kappa kaseinu a beta laktoglobulinu u skotu. Patentový spis 303083. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          KOTT, T., KOTTOVÁ, B., MELČOVÁ, S. & PETR, J. (2012) Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečí 3-merkaptopyruvát-sulfurtransferázy. Užitný vzor CZ 23221 U1. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          KOTT, T., KOTTOVÁ, B., MELČOVÁ, S. & PETR, J. (2012) Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečí cystathionin-gama-lyázy. Užitný vzor CZ 23223 U. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          CZERNEKOVÁ, V., KOTT, T., MILERSKI, M. & SZTANKÓOVÁ, Z. (2011). Sonda a primer pro detekci genetického polymorfismu ovčího booroola genu. Patentový spis CZ 302898 B6. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          CZERNEKOVÁ, V., KOTT, T. KOTT, & KYSELOVÁ, J. (2011) Způsob selektivní amplifikace fragmentu mitochondriální DNA u koní. Patentový spis CZ302372 B6. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          KOTT, T., KOTTOVÁ, B. PETR, J. & CZERNEKOVÁ, V. (2011) Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečího kalcineurinu A. Užitný vzor CZ 22718 U1. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•