Menu
Vědecký výbor
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Vědecký výbor

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat byl ustaven 24.7.2002 při Výzkumném ústavu živočišné výroby v souladu s usnesením vlády č. 1320/2001 ke „Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR“. Činnost vědeckého výboru byla zařazena mezi hlavní činnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby.

 

Složení Vědeckého výboru výživy zvířat:

Předseda: 
prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves,

Místopředseda:
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,

Členové:
doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves,
Ing. Václav Kudrna, CSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves,
MVDr. Petr Mičan  Hustopeče u Brna,   
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
cz
prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze, z

doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze, z 
prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves,
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Ing. Bohumír Šimerda Delacon Biotechnic ČR,  
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze, z
Dr. Ing. Pavel Tvrzník  Mikrop Čebín, a.s.,  
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.  Mendelova univerzita v Brně,

Tajemnice:
Ing. Yvona Tyrolová
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves,

Činnost výboru:

Výbor posuzuje na vědeckém základě zdravotní rizika krmiv a jednotlivých složek krmiv. Členové vypracovávají expertní studie, které reagují na aktuální problematiku ve výrobě krmiv a výživě zvířat. Studie musí zahrnovat veškeré poznatky, které jsou o dané problematice ve vědeckém světě známy. Některé studie představují také výsledky vlastních experimentálních pokusů. Vše musí být napsáno nezávislým, objektivním způsobem a srozumitelně.

Stanoviska Vědeckého výboru výživy zvířat reagují na dotazy kladené Koordinační skupinou pro bezpečnost potravin (KS) nebo jsou reakcí na aktuální problémy týkající se bezpečnosti krmiv a výživy zvířat. Koordinační skupina je stálým poradním a iniciačním orgánem ministra zemědělství ČR v oblasti bezpečnosti potravin. Za svou činnost je odpovědná ministru zemědělství. Poradním orgánem KS je Vědecký výbor výživy zvířat.

VVVZ také zpracovává podklady pro stanoviska ČR k materiálům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Posláním EFSA je především poskytovat nezávislá vědecká stanoviska a zajistit propojení organizací členských států. Dále EFSA poskytuje informace poslancům Evropského parlamentu.

Statut

Jednací řád

 

Přehled hlavní činnosti

Expertní studie:

2002

  • Vytvoření databáze informací (za posledních cca 10 let) o legislativě ČR a EU, týkající se identifikace rizik a bezpečnosti potravin
  • Identifikace a vyhodnocení možných rizik souvisejících s bezpečností krmiv a návrhy na jejich řešení
  • Cizorodé látky v krmivech a potravinových řetězcích – analýza minulého období a prognóza do dalších let

2003

  • Možnosti náhrady antibiotických stimulátorů růstu ve výživě zvířat
  • Dopad následků záplav na výrobu krmiv a návrh opatření
  • Vědecký názor na používání GMO ve výživě zvířat
  • Zaměnitelnost krmiv v návaznosti na zákaz krmného požití masokostní moučky
  • Používání stopových prvků ve výživě zvířat ve vazbě na užitkovost zvířat a životní prostředí
  • Zhodnocení situace ve výrobě krmiv a jejich skladování v zemědělských závodech
  •  Využívání odpadních a vedlejších produktů ve výživě zvířat

2004

2005

2006

 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Konference:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Odkazy: