buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Genetika a šlechtění hospodářských zvířat


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Ing. Ludmila Zavadilová (Dědková), CSc.
Činnost oddělení:

Oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat se zaměřuje na výzkum v oblasti molekulární genetiky, populační genetiky a šlechtění hospodářských zvířat.

V oblasti molekulární genetiky se zabýváme genetickým polymorfismem na úrovni DNA a genovou expresí na úrovni RNA. Sledován je zejména genetický polymorfismus genů s potenciálním vztahem k vybraným užitkovým vlastnostem a polymorfismus nekódujících vysoce variabilních oblastí (mikrosatelity), který je využíván k popisu genetické struktury analyzovaných populací. Studium genové exprese je využíváno k charakterizaci různých typů tkáňových kultur, k popisu regulace genové exprese a analýze vztahu genové exprese a užitkových vlastností. Na pracovišti jsou využívány metody založené na principu PCR - polymerázové řetězové reakce, PCR v reálném čase, fragmentová analýza a DNA sekvenace.

Náplní výzkumu v oblasti populační genetiky a šlechtění je začlenění poznatků genetiky a ostatních vědních oborů do ucelených selekčních a hybridizačních programů u hlavních druhů hospodářských zvířat (dojený a masný skot, prasata, ovce, drůbež, koně). Významnou činností je vývoj metod předpovědi plemenné hodnoty (genetického hodnocení) jedinců a populací, včetně genomické plemenné hodnoty, vhodných postupů vyhodnocování souborů kontroly užitkovosti, ověřování nových selekčních hledisek a určení jejich genetické podmíněnosti. Dále se zabýváme konstrukcí selekčních indexů, ziskových funkcí a bioekonomických modelů pro ekonomické hodnocení jednotlivých vlastností, optimalizací selekčních a hybridizačních programů a simulací genetických dějů v populacích zvířat včetně vývoje metod pro uchování genetické různorodosti uvnitř a mezi populacemi ohrožených genetických živočišných zdrojů. Útvar úzce spolupracuje se svazy chovatelů, organizacemi pověřenými k celostátní evidenci a hodnocení zvířat a nadnárodními šlechtitelskými organizacemi, jako je například Interbull a Interbeef. Pracovníci oddělení jsou zapojeni do výuky genetiky a šlechtění na vysokých školách.

Pracovní týmy a výzkumné projekty

 

Výkonná výpočetní technika pro genetická hodnocení:

Pracoviště je vybaveno výkonnou výpočetní technikou a programovým vybavením pro genetická hodnocení. Jedná se o víceprocesorové počítače s velkou operační pamětí a operačními systémy, které umožňují složitější výpočty a práci s novými verzemi programovacích jazyků. Kromě běžných metod a programů (SAS, R, REML, BLUP-AM a GIBBS SAMPLIG) oddělení používá vlastní vytvořené programy pro přípravu datových souborů, konstrukci selekčních indexů, simulace šlechtitelských a genetických procesů, vyhodnocování efektů křížení a výpočet bioekonomických modelů.

 

Programový balík ECOEWEIGHT

Přístrojové vybavení laboratoře molekulární genetiky:

Molekulární genetika

 

  • ABI PRISM  Nucleic Acid 6100 PrepStation pro poloautomatické izolace DNA a RNA z živočišných tkání
  • Pipetovací stanice Eppendorf  epMotion  M5073  automatické multifunkční zařízení pro přípravu DNA knihoven, pipetovací aplikace a izolace nukleových kyselin
  • DNA analyzér 3130 pro sekvenování DNA a fragmentační analýzu, stanovení SNP mutací a mikrosatelitů
  • Applied Biosystems 7500 Fast Real Time přístroj  pro aplikace PCR v reálném čase, genotypování, měření genové exprese
  • LightCycler 480 přístroj pro aplikace PCR v reálném čase, genotypování, epigenetické regulace genové exprese
  • G:Box Syngene fluorescenční a fotodokumentační zobrazovací systém

 

  Vědečtí pracovníci:

    RNDr. Vladimíra Czerneková , Ph.D.
    Ing. Zuzana Hroncová , Ph.D.
    Ing. Emil Krupa , Ph.D.
    Ing. Zuzana Krupová , Ph.D.
    Dr. Ing. Jitka Kysel'ová (Futerová)
    Ing. Michal Milerski , Ph.D.
    prom.biol. Karel Novák , CSc.
    Prof. Ing. Josef Přibyl , DrSc.
    Ing. Jana Přibylová , CSc.
    Ing. Jana Rychtářová , Ph.D.
    Ing. Jitka Schmidová , Ph.D.
    Ing. Zuzana Sztankóová , Ph.D.
    Ing. Zdeňka Veselá , Ph.D.
    doc.Ing. Luboš Vostrý , Ph.D.
    Ing. Ludmila Zavadilová (Dědková), CSc.
    Ing. Eliška Žáková , Ph.D.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Michaela Brzáková
    Ing. Libor David , Ph.D.
    Ing. Michala Hofmannová
    Ing. Kateřina Ječmínková
    Ing. Eva Kašná , Ph.D.
    Ing. Anita Kranjčevičová
    Ing. Alena Svitáková

  Technici:

    Renata Prošková
    Mgr. Katarzyna Daria Šolcová