Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Oddělení služeb výzkumu


Odbor:    Útvar technicko-ekonomický
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Josef Soustružník
Činnost oddělení:
Živočišná výroba

Základní podmínkou pro kvalitní řešení záměrů je stabilní, účelově organizovaná báze pro zabezpečení experimentální práce výzkumných útvarů, pro saturaci specializovaných pokusných zařízení zvířaty a v neposlední řadě pro demonstrační, případně i výukovou činnost. Živočišná výroba kapacitně odpovídá potřebám výzkumných pracovišť. Zahrnuje specializovaná experimentální zařízení a stájové objekty pro potřebný rozsah chovu hospodářských zvířat nezbytných pro zabezpečení činnosti výzkumných útvarů. Z pohledu hlavního předmětu činnosti ústavu naplňuje prioritu v účelovosti chov jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat, jako trvalá a okamžitě dostupná experimentální báze.

Rostlinná výroba

Přednostně zajišťuje krmivovou základnu pro živočišnou výrobu a na zbylé ploše pěstuje tržní plodiny. K 1.1.2008 obhospodařuje 773,36ha orné půdy. Osivo je vyráběno v závodě a mořeno na malé mořičce osiv. Přibližně 30% osiva se nakupuje, zejména hybridní osivo a těžce množitelné a specielní plodiny. Výživa a hnojení je prováděna využitím statkových hnojiv v množství cca 8 0000t ročně a nákupem tuhých a kapalných průmyslových hnojiv.

Středisko silo provádí skladování veškerých zrnin a míchání krmných směsí pro přežvýkavce. Od roku 2007 výrobu krmných směsí pro monogastry provádí nově postavená výrobna krmných směsí.

Roční požadavky živočišné výroby:

 

 

vojtěškové seno 175-200 t
luční seno 200 t
kukuřice LKS 400 t
kukuřičná siláž 1150-1200 t
vojtěšková senáž 2000 t
sláma 1200 t
ječmen krmný 192 t
pšenice krmná 300 t
oves 84t

 

Dílny a doprava

Zajišťuje dopravní a mechanizační služby.