Volíte správnou stranu?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina. Volíte správnou stranu?. Náš chov, 2019, roč. 79(6), s. 82-85. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19069.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv různé orientace dřevěných venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu a užitkovost telat. Sledování se uskutečnilo u holštýnských telat v jednom chovu v průběhu tří let. Telata byla ustájena v dřevěných venkovních individuálních boxech (VIB) s různou orientací vstupního otvoru v jednotlivých ročních obdobích (zima, jaro, léto podzim). V průběhu pokusu byla zjišťována průměrná teplota a relativní vlhkost ve VIB, živá hmotnost při narození a při odstavu, průměrný denní přírůstek celkem u 144 telat. Získaná data byla vyhodnocena pomocí ANOVY při opakovaných měřeních (živá hmotnost, průměrný denní přírůstek) a obecného lineárního modelu (teplota a relativní vlhkost vzduchu) v programu Statistika (StatSoft 7). Telata odchovávaná v dřevěných VIB se vstupem umístěným na sever byla vystavena působení nižších teplot vzduchu v průběhu celého roku a vyšších relativních vlhkostí vzduchu v zimě a na podzim. Tato telata následně dosahovala nižší živé hmotnosti při odstavu i nižších průměrných denních přírůstků. Naproti tomu u telat odchovávaných ve VIB se vstupy situovanými v zimě, v létě i na podzim na východ byly zjištěny vyšší hmotnosti při odstavu i větší průměrné denní přírůstky. Na základě dosud zjištěných výsledků, je možné konstatovat, že orientace VIB má vliv jak na tepelnou pohodu, tak na užitkovost telat

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat