Volné Ph.D. místo v oboru etologie

Oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. (VÚŽV,v.v.i.)
v Praze Uhříněvsi ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze hledá
Ph.D. studenta/tku k vypracování doktorské disertační práce na téma
„KÓDOVÁNÍ A DEKÓDOVÁNÍ EMOCÍ V HLASECH DOMÁCÍCH PRASAT“.

Cíl projektu: objasnit, jak je ve vokalizaci selete zakódován jeho emocionální stav a jak je tento signál dekódován prasnicí.

Metody:
– cílené ovlivňování emocionálního stavu selete v pozitivním a negativním směru (např. při hře, shledání s matkou, izolaci, simulovaném zalehnutí, kastraci)
– nahrávky a počítačová analýza akustických vlastností hlasu;
– přehrávky hlasů prasnicím a záznam jejich reakcí, testování preferencí
 
Vedoucí práce:                  Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
Školitelem specialista:          Mgr. Richard Policht, Ph.D.
Záštita na ČZU:                   prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
Přijímací zkouška:               v Praze 22. června 2010 na ČZU
Forma studia:                      kombinovaná, doktorand bude zaměstnán ve VÚŽV
Financování:                        Výzkum a plat doktoranda hrazeny z grantu GA ČR
Nástup:                               2010
 
Uchazeči a zájemci o bližší informace hlaste se Marku Špinkovi, e-mail spinka@nullvuzv.cz, tel 267 009 596, mobil 731 650 834.

 NabidkaPhD_Emoce v hlasech prasat.pdf

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené