30.ročník vědecké konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat

Dne 4.listopadu 2015 proběhl v prostorách brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu již 30. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015 pořádaný sekcí bioklimatologie zvířat České bioklimatologické společnosti ve spolupráci  s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., Ministerstvem zemědělství a brněnskou pobočkou Čs. biologické společnosti. Jednání vědecké konference ze zúčastnilo cca 50 účastníků z České republiky a Slovenska z oblasti vysokých škol, vědeckovýzkumných ústavů, zástupců orgánů státní správy, soukromých firem a dalších zájemců o danou problematiku.

Na začátku jednání vědecké konference s mezinárodní účastí obdrželi významní představitelé československé zoohygieny a bioklimatologie zvířat prof. MVDr. Ota Bárta, CSc. a prof. MVDr. Antonín Fišer, DrSc. a předsedové České bioklimatologické společnosti – RNDr.Ing. Jaroslav Rožnovský,CSc. a Slovenské bioklimatologické společnosti prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. od předsedy sekce bioklimatologie zvířat v České bioklimatologické společnosti doc.MVDr. Pavla Nováka, CSc. pamětní list ke 30.ročníku vědecké konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat a pamětní list u příležitosti 50.výročí založení Československé bioklimatologické společnosti.

V rámci jednání bylo prezentováno ve formě přednášek a posterů celkem 27 prací zabývajících se problematikou vytváření optimálních podmínek chovného prostředí pro zvířata v období změny klimatu, vlivem technologických systémů na vnitřní prostředí ustájovacích objektů včetně možnosti využití modelování k analýze vlivu vnějších faktorů na kvalitu chovného prostředí stájí, vlivu mikroklimatu na vybrané produkční a reprodukční ukazatele hospodářských, volně žijících i zájmových zvířat včetně problematiky biologické bezpečnosti (biosekurity) chovu a praktických zkušeností uplatňování legislativy v chovech pokusných zvířat.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené