Aktuální problémy v technologii chovu prasat

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.,  pracoviště v Kostelci nad Orlicí, spolu se Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat a Českou akademií zemědělských věd uspořádali 5. května 2016 seminář "Aktuální problémy v technologii chovu prasat".

Seminář, kterého se zúčastnilo zhruba 40 zájemců z řad chovatelské a odborné veřejnosti, zahájil ing. Miroslav Rozkot,.CSc., který přítomné přivítal a zároveň měl milou povinnost předat bronzovou medaili České akademie zemědělských věd ing. Janu Hájkovi, CSc.

Ing. J. Hájek, CSc. je přední odborník v oblasti technologie a welfare v chovu prasat. Působil ve Výzkumném ústavu pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí jako vedoucí oddělení. Navrhl mnoho technických řešení ve svém oboru a jeho práci využívali ve své době jak výrobci technologií pro chov prasat, tak i samotní chovatelé.  Některá řešení byla patentována. Napsal velké množství článků v odborném a vědeckém tisku, je spoluautorem několika knih. Byl řešitelem i koordinátorem výzkumných projektů. Po zániku VÚCHP jako části SPP zajistil spolu s doc. Čeřovským  pokračování činnosti pracoviště přechodem do VÚŽV.

Odborný program semináře zahájil ing. Ladislav Martinek z firmy Age s.r.o. České Meziříčí, který představil technologické novinky v chovu prasat. S využitím poznatků z etologie pro ustájení prasat seznámila přítomné dr. Gudrun Illmannová, CSc. z VÚŽV. O zkušenosti z chovu prasat ve Švédsku a dalších zemí EU se s přítomnými podělila MVDr. Miroslava Lutzová z Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy ČR. Poslední dvě prezentace byly zaměřeny na konkrétní technologická řešení, která chovatelům nabízí firma Hema Malšice s.r.o. reprezentovaná panem Michalem Stejskalem a Farmtec a.s. zastoupená Bc. Tomášem Diartem. Všechny prezentace účastníky semináře velmi zaujaly, o čemž svědčilo zapojení přítomných chovatelů do diskuze.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené