Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu

Dne 20.6.2017 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi workshop „Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu„.

Workshop byl zaměřen na sdílení a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem v oblasti Inovace metodiky výroby siláží na základě nových poznatků o faktorech ovlivňujících fermentační proces. Farmářům bude podkladem pro správné rozhodnutí jak siláže založit, jaký hybrid či konzervant zvolit a jak se silážovaným krmivem manipulovat, aby ztráty sušiny a organické hmoty byly co nejnižší a ekonomický profit co nejvyšší.

Příspěvky:

Ing. Radko Loučka, CSc. (VÚŽV) „Výsledky pokusů s použitím silážních přípravků při silážování vojtěšky s různou délkou a strukturou řezanky a mláta“

Ing. Václav Jambor, CSc. (NutriVet) „Nové technologie sklizně a jejich vliv na kvalitu, objemovou hmotnost a stabilitu kukuřičných siláží“

Ing. Filip Jančík, Ph.D. (VÚŽV) „Stravitelnost kukuřičných siláží vyrobených klasickou a Shredlage technologií vyrobených v a.s. Agrosumak Suchdol n/O“

Ing. Radko Loučka, CSc. (VÚŽV) „Aktuální problémy v chovu skotu, zejména při krmení silážemi s krátkou řezankou pod 10 mm“

Ing. Miroslav Duchoň (CRV CZ) „Monitoring příjmu potravy a přežvykování OVALERT“

 

Diskuze k jednotlivým příspěvkům probíhala ihned po jejich přednesení. Cílem prezentace bylo hlavně představit nové technologie tzv. precizního krmení a také výsledky pokusů získaných v rámci řešení projektu MZe NAZV QJ1510391 „Omezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí“. Největší zájem přítomných odborníků se týkal definování vhodné struktury krmiv, efektivní vlákniny a technologie sklizně a silážování metodou Shredlage, včetně jejího využití ve výživě skotu.

Workshop byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality