Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding

Čtrnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil 17. října 2017.

Workshop uspořádalo, za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, oddělení chovu prasat VÚŽV v Kosteleci nad Orlicí.

V příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici jsme přivítali účastníky nejen z České republiky, ale také z Německa, Slovenska a Polska. Jako každý rok, i letos měli všichni účastníci možnost vybrat z prezentací a posterů ten, který byl, podle jejich hodnocení, nejlepší.

Nejvíce hlasů za ústní prezentaci získala Ing. Zuzana Krupová, Ph.D., zastupující pořadatelskou organizaci, za příspěvek „Reproduction index of Czech Large White, Czech Landrace and for the population of dam pig breeds“.

V posterové sekci byl jako nejlepší zvolen poster „ Chemical composition, amino and fatty acids content of muscle and fat tissue in immunocastrated, surgically castrated and female pigs“, jehož autorem byl Ing. Ivan Bahelka, Ph.D. reprezentující Výzkumný ústav živočišné výroby v Nitře.

Workshop slouží nejen k získávání nových poznatků z oblasti chovu prasat, ale je také příležitostí k přátelskému setkávání, většina z účastníků přijíždí opakovaně, rádi se vracejí a oceňují přátelskou a domáckou atmosféru setkání.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality