VÝZNAM MINERÁLŮ PŘI PASTEVNÍ PREFERENCI JELENA EVROPSKÉHO

CEACERO, F., LANDETE-CASTILLEJOS, T., OLGUIN, A., MIRANDA, M., GARCÍA, A., MARTINEZ, A., COSSINELLO, J., MIGUEL, V. & GALLEGO, L.

Avoiding Toxic Levels of Essential Minerals: A Forgotten Factor in Deer Diet Preferences. PLoS One, 2015, roč. 10, s. e0115814

Dosavadní vědecké studie, zabývající se potravní selektivitou u jelenovitých, poukazovaly na fakt, že zásadní vliv při výběru pastevního porostu má obsah bílkovin, energetických složek a sodíku v rostlinách. Podle nejnovějších výzkumů jsou však jeleni a jim příbuzní schopni optimalizovat i příjem minerálů díky selektivitě v potravních zdrojích, a to tak, že si zajistí pokrytí svých aktuálních potřeb a přitom se vyhnou dosažení zdraví - škodlivých koncentrací.

Strategie výběru potravy je u kopytníků zaměřena na maximální zisk energie a proteinů při minimálním výdeji energie spotřebované na získání a zpracování potravy, za současné snahy vyhnout se nebezpečným látkám či toxickým hladinám esenciálních minerálů.

K novým závěrům dospěli autoři citované vědecké studie, kteří celoročně sledovali pastevní preference jelena evropského v mediteránní oblasti. Podle výsledků této studie byl jako klíčový faktor ovlivňující výběr pastevního porostu jelena prokázán obsah síry v potravě. Při pastvě jeleni dlouhodobě preferovali rostliny s nízkým obsahem tohoto jinak důležitého minerálu, který však může ve vyšším množství na organismus působit toxicky.

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně