Oponentní projednání řešení Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace za rok 2018

Dne 17. ledna 2019 se uskutečnilo ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi oponentní projednání periodické zprávy Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) za rok 2018.

Doc. Ing. Petr Homolka, PH.D., CSc., ředitel VÚŽV a předsedkyně oponentní komise prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. přivítali Ing. Viktora Mareše, MBA z Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe ČR,  ministerského radu Ing. Josefa Čecha, předsedu Dozorčí rady VÚŽV,  z oddělení potravinového řetězce Ministerstva zemědělství, zpravodaje, ministerského radu  Ing. Libora Vališe, Ph.D.  z oddělení komodit zvířat Ministerstva zemědělství, oponenta prof. Ing. Ladislava Zemana, CSc. Dr.h.c.  z Mendelovy univerzity v Brně a všechny přítomné.

Garanti jednotlivých etap seznámili přítomné s průběhem prací na projektu. V rámci DKRVO bylo ve VÚŽV řešeno 15 výzkumných záměrů (VZ), zaměřených na cíle formulované v Koncepci VaVaI MZe na léta 2016 – 2022, a to zejména pro klíčové oblasti „Udržitelná produkce potravin“ a „Udržitelné zemědělství a lesnictví“ a výzkumné směry „Živočišná produkce a veterinární medicína“, „Biodiverzita“ a „Produkce potravin“. Výsledky získané při řešení jednotlivých výzkumných záměrů byly popsány prostřednictvím odborných publikací a dále přenosem aplikovatelných výstupů do praxe. Řešení řady VZ bylo založeno na přímé spolupráci s chovateli v rámci ČR i na spolupráci s partnerskými výzkumnými institucemi v zahraničí.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality