VÚŽV vydává Ročenku za rok 2018

V těchto dnech vydává Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi  publikaci, Ročenku VÚŽV za rok 2018. Tato publikace obsahuje přehledné informace o událostech a aktivitách VÚŽV směrovaných především k veřejnosti, o činnosti a zaměření pracovních týmů, aktuálních výsledcích o hospodaření na účelovém hospodářství v Netlukách, včetně informací o dalších a ostatních činnostech VÚŽV.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) je již 67 let hlavní vědeckou výzkumnou institucí v České republice, která působí v oborech zootechnického výzkumu a biologických a biotechnologických základů živočišné výroby. Po celé období své existence plní roli klíčové expertní instituce, vychází z nejnovějších výsledků vědy a výzkumu, formuje podobu moderní živočišné výroby a přispívá k jejímu úspěšnému vývoji jako nezbytné součásti národní potravinové bezpečnosti a soběstačnosti.

V roce 2018 jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československa, významné historické jubileum, které je spjato se dnem 28. října 1918, kdy byl vyhlášen samostatný československý stát. Pro Českou republiku je 28. říjen dnem státního svátku a příležitostí k oslavám a vzpomínkovým akcím.

VÚŽV se připojil k těmto oslavám a stal se součástí „Společného století“. Připomenul si, co se událo v oblasti, které se věnuje, tedy v českém zemědělství a především v živočišné výrobě.


… tradice, která zavazuje …

Výzkumný ústav živočišné výroby byl založen v roce 1951 ministerstvem zemědělství, které v dohodě s Ústředím výzkumu a technického rozvoje a ministerstvem financí namísto dosavadních pražských Výzkumných ústavů zemědělských vyhlásilo ustavení pěti nových speciali-zovaných výzkumných ústavů. Jedním z nich byl i Výzkumný ústav živočišné výroby se sídlem v Praze (VÚŽV).

Ve své činnosti navázal na aktivity Zemského výzkumného ústavu zootechnického, který od roku 1922 sídlil v Brně, a Ústavu pro zhospodárnění zemědělské práce, založeného v roce 1928 při školním statku Vysoké školy zemědělské v Uhříněvsi. Do Uhříněvsi také VÚŽV dva roky po svém založení přesídlil.

Celé období jeho existence lze charakterizovat hledáním a nalézáním směrů vědecké činnosti v zootechnickém výzkumu, profilováním nových generací vědeckých pracovníků a vznikem nových vědních oborů, postihujících rozvoj živočišné výroby, produkčních a postupně i neprodukčních směrů chovu hospodářských zvířat.“


Ročenka ke stažení.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality