JAKÁ BYLA ZISKOVOST CHOVU KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V ČR?

Chov skotu patří v ČR stejně jako ve většině států EU k nejvýznamnějším odvětvím živočišné výroby. Potvrzují to početní stavy skotu i produkce a spotřeba mléka a hovězího masa. Významně se na chovu skotu podílí chov masného skotu, kde na rozdíl od států EU-28 dochází v posledních letech v ČR k výraznému rozvoji chovu. Za posledních deset let (2009 až 2019) se stavy krav bez tržní produkce mléka zvýšily o 66 tis. kusů, tj. o 41 % a k 1. 4. 2019 se chovalo na území ČR celkem 226 tisíc krav masných plemen. Udržení a další rozvoj chovu a tím zajištění udržování ploch a oblastí v přirozeném a kulturním stavu lze pouze za předpokladu odpovídající ziskovosti chovu.

V předkládané studii autoři posuzují ekonomickou efektivitu daného sektoru v letech 2014 až 2016 prostřednictvím ekonomického modelu s použitím tzv. bodu zvratu a analýzy citlivosti. Bod zvratu se dá definovat jako takové množství produkce, při kterém nevzniká ani zisk ani ztráta. Průměrné hodnoty byly stanoveny u tří ukazatelů a vychází na úrovni: 75 odstavených telat na 100 krav, délka mezidobí 465 dní a výkupní ceny telat 56 Kč/kg v živém. Průměrné roční náklady kolísaly okolo 30,5 tis. Kč na krávu. Největšími nákladovými položkami byly krmiva, pracovní náklady, odpisy a režie, které dohromady tvořily 66 % celkových ročních nákladů.

Při zahrnutí dotací byla průměrná ziskovost v letech 2014, 2015 a 2016: 8,3, 8,7 a 6,3 %, bez dotací se ziskovost posunula do záporných čísel a to: −45.85, −42.49 a −41.80 % v jednotlivých sledovaných letech.

Celý text: https://acta.mendelu.cz/66/3/0707/

 

 

 

       

  

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně