Oponentní projednání výzkumných zpráv ve VÚŽV

Ve dnech 21. a 22. ledna 2020 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi konalo oponentní projednání periodických zpráv výzkumných projektů a Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace za přítomnosti oponentů, spoluřešitelů, spolupracujících firem, organizací a zástupců zemědělských družstev. Oponenti výzkumných zpráv se ve svých posudcích zaměřili především na zhodnocení dosažených cílů, ekonomických a dalších přínosů výsledků projektů.


Oponované zprávy za výzkumné projekty:
QK1810253   Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace
QK1910059  Využití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu
QK1910156   Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat
QK1910217   Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
QK1910242   Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
QK1910400  Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace
QK1920184  Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO)

V rámci DKRVO bylo ve VÚŽV řešeno celkem 15 výzkumných záměrů. Cíle těchto výzkumných záměrů jsou v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací MZe na léta 2016 – 2022 zejména pro klíčové oblasti Udržitelná produkce potravin a Udržitelné zemědělství a lesnictví a výzkumné směry Živočišná produkce a veterinární medicína, Biodiverzita a Produkce potravin. Témata výzkumných záměrů vycházejí ze současných trendů v evropském a světovém zemědělském výzkumu a potřeb zemědělské praxe. Výsledky byly šířeny prostřednictvím odborných publikací a dále přenosem aplikovatelných výstupů do praxe. Řešení řady výzkumných záměrů bylo založeno na přímé spolupráci s chovateli v rámci České republiky i na spolupráci s partnerskými výzkumnými institucemi v zahraničí.
VÚŽV v.v.i. > Aktuality