Významná jubilea vědeckého pracovníka a ředitele VÚŽV doc. Dr. Ing. Miroslava Dvořáčka, CSc.

Doc. Miroslav Dvořáček byl významným vědeckým pracovníkem především v oblasti šlechtění dojeného skotu a více než dvě  desítky let ředitelem Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi.
V letošním roce vzpomínáme 100 let od jeho narození.


doc. Dr. Ing. Miroslav Dvořáček, CSc.

2020 – výročí 100 let narození
1980 – ukončení  působení ve funkci ředitele Výzkumného ústavu živočišné výroby (VÚŽV)

 

Po absolvování české reálky v Brně a VŠZ v Brně nastoupil do Svazu chovatelů hospodářského zvířectva,  po té do SVÚŽiv v Brně a VÚ chovu skotu v Rapotíně. Po celostátních politických prověrkách v letech 1958 – 1959 se stal ve svých 38letech, ředitelem VÚŽV v Uhříněvsi. Tuto funkci zastával až do roku 1980.


 

 

Pod jeho vedením byl v našich podmínkách zaveden chov černostrakatého skotu, který se stal v současnosti hlavním  plemenem dojeného skotu v České republice. Vyvrcholením této činnosti bylo uznání černostrakatého skotu jako samostatného plemena. Publikoval více než 250 prací, z nichž bylo 117 původních příspěvků ve vědeckých časopisech. Kromě prací z oblasti šlechtění skotu šlo o publikace zabývající se typologií a konstitucí skotu a příspěvky k řešení dusíkatého a energetického problému krmných dávek skotu.

Více než dvě desítky let ve VÚŽV pod vedením doc. Miroslava Dvořáčka zde přinesly významné změny. Řešení základních otázek genetiky, šlechtění, fyziologie, výživy a technologie chovů vyžadovalo rasantní  modernizaci ústavu.  Dokončila se výstavba nové hlavní budovy (1963) a moderních stájových objektů což umožnilo pokrok  v experimentální a výzkumné činnosti . Výsledky této činnosti přispěly zásadním způsobem k rozvoji živočišné produkce v Československu.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality