Významná ocenění za mimořádné výsledky výzkumu a experimentálního vývoje pro Ing. Radko Loučku a Dr. Gudrun Illmann

Ve čtvrtek 1. října 2020 proběhlo na střeše Národního zemědělského muzea slavnostní vyhlášení mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje a předání ocenění v rámci již tradiční soutěže o ceny ministra. Blahopřejeme Ing. Radku Loučkovi, CSc. za 1. místo v kategorii Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje  a Dr. Gudrun Illmann, CSc. za uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky.

Ocenění předával ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. spolu s předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. Hodnoticí komise vybrala a ministr zemědělství schválil v každé soutěži první tři místa a navíc bylo v každé soutěži uděleno jedno Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky.


1. místo v kategorii Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje získal Ing. Radko Loučka, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Měření ztrát silážováním“.

Metodika obsahuje nové poznatky pro zlepšení efektivity výroby siláží, které jsou hlavní součástí krmných dávek hospodářských zvířat, kdy je potřeba znát skutečné ztráty sušiny či organické hmoty vzniklé v rámci celé technologie silážování od sklizně pícniny až po její zkrmení zvířaty. Ztráty se většinou pouze odhadují, což je nedostačující. V metodice jsou popsány metody zjištění ztrát: 1. prostým vážením, doplněným analýzou sušiny, 2. využitím pytle zahrabaného do silážované hmoty a 3. analýzou popelovin.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky získala Dr. Gudrun Illmann, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu užitný vzor „Porodní kotec pro prasnice“.

Nový porodní kotec pro prasnice umožňuje snadnou i bezpečnou práci ošetřovatelům a zajišťuje pohodlný a bezpečný pohyb zvířatům v kotci. Navíc, selata i prasnice mají své oddělené části, přičemž selata mohou volně pobíhat v celém prostoru kotce, což vše zlepšuje pohodu zvířat. Pohyb prasnice je omezen pouze na nezbytně nutnou dobu.


https://www.facebook.com/zemedelskemuzeum/

Blahopřejeme kolegům Ing. Radku Loučkovi, CSc. a Dr. Gudrun Illmann, CSc. k získaným oceněním. Oběma oceněným přejeme mnoho dalších úspěchů v jejich  vědecké kariéře.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality