Budoucnost aplikovaného výzkumu ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  se v roce 2020 zapojil do řešení projektu TAČR GAMA 2 TP01010047 s názvem „Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění“. O projektu zaměřeném na podporu Vědy – Výzkumu – Inovace píše v odborném časopise Náš chov garant projektu doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.


Řídícím orgánem pro úspěšné fungování projektu je Rada pro komercionalizaci VÚŽV. Předsedou Rady je doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. z VÚŽV, členy Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. z VÚŽV, za zemědělskou a odbornou veřejnost doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., výkonný ředitel Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z. s., Ing. Miloš Bulíř ze Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny, a. s. a za bankovní sektor Ing. Petr Kopeček, Ph.D., manažer sektoru zemědělství Československé obchodní banky, a. s.

Hlavní náplní činnosti Rady rozhodovat o dílčích projektech přinášejících vývoj konkrétních aplikací. Kromě toho její členové díky svým zkušenostem, jak z vlastních organizací, tak díky zkušenostem z působení v Radě, pomáhají řešitelům jak při tvorbě výsledků, tak s vlastní problematikou komercionalizace, se kterou má bohaté zkušenosti především zmíněný zástupce bankovního sektoru Ing. Petr Kopeček, Ph.D.


Více o řešených dílčích projektech na aktuální témata, která mají komerční potenciál, se dočtete na https://www.naschov.cz/budoucnost-aplikovaneho-vyzkumu/.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality