Pracovní seminář “Imunogenetika a šlechtění hospodářských zvířat na odolnost k chorobám”

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i v Praze Uhříněvsi připravuje pracovní seminář “Imunogenetika a šlechtění hospodářských zvířat na odolnost k chorobám”, který se bude konat ve dnech 24. – 25. května 2021 v konferenčním centru Floret v Průhonicích u Prahy.


Cílem je shrnout současný stav imunogenetiky hospodářských zvířat a najít postupy, jak by bylo možné tyto poznatky zabudovat do algoritmů pro hodnocení zvířat a selekčních schémat.

Výběr tématu odráží skutečnost, že zjevná mezera mezi šlechtitelským hodnocením a predikcí na jedné straně a mechanismy tvořícími komplexní znaky na straně druhé začíná být překonatelná celkovou charakterizací genomu. Tudíž dvě hlavní oblasti semináře budou zaměřeny na identifikaci kauzálních variant imunitních genů a na způsoby využití informací o kauzální diverzitě a genových anotací pro genetickou predikci ve šlechtění.

Pozornost bude věnována dopadu pokroku v pochopení a modelování funkce genů v inciativě FAANG zaměřené na funkční anotaci živočišných genomů. Současně budou vítány všechny příspěvky ilustrující současný pokrok v živočišné imunogenetice a šlechtění na zdravotní znaky.


24. až 25. května 2021, Průhonice

REGISTRACE od 1. 2. 2021

Kontakt:  novak.karel@nullvuzv.cz, +420 267 009 567, 744, 560, +420 776 056 323.

Immunitybreeding     


 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce