Využití žaludů v krmných směsích pro prasata

Chov prasat v minulosti probíhal formou pastvy v lesích a později na pastvinách a vycházel tak ze způsobu života divokých prasat, která preferují listnaté či smíšené lesy z důvodu výskytu bohatých zdrojů potravy jako jsou kaštany, žaludy a další plody. Extenzivní hospodaření zahrnující pastvu prasat zůstalo částečně zachováno do dnešní doby především na Pyrenejském poloostrově a ve Středomoří a dnes se opět vrací i do dalších oblastí v podobě alternativních chovů.

Složení krmiva i podmínky prostředí při využití pastvy se významně odráží v kvalitě produkovaného masa a sádla. Krmná dávka s obsahem žaludů ovlivňuje fyzikální vlastnosti masa, organoleptické i nutriční vlastnosti, neboť dochází ke změně poměru mastných kyselin v sádle i mase prasat. Ačkoliv má výsledný produkt vyšší obsah tuku než u běžně chovaných zvířat, je pro konzumenty zdravější z důvodu vysokého obsahu omega-3 mastných kyselin a vhodného poměru k dalším mastným kyselinám, který pozitivně působí na lidské zdraví.  

Se zvýšením počtu alternativních a ekologických chovů se i u nás v současné době částečně obnovilo využití pastvy a venkovních způsobů chovu. Vysoké koncentrace zvířat a převaha moderních genotypů náročných na podmínky prostředí však jejich větší uplatnění neumožňují.                                                                                                               

Pastvu prasat v lesích za současné zooveterinární situace není možné realizovat vůbec. Na druhou stranu se však zvyšuje poptávka po mase s vysokou nutriční hodnotou, získaném výkrmem na základě kvalitních, přirozených a historicky ověřených krmiv či v biokvalitě. Z tohoto pohledu je zkrmování žaludů prasatům velmi zajímavou alternativou, která umožňuje ovlivnit kvalitu a složení produkovaného masa pozitivním směrem. Zařazení žaludů do směsi je kromě toho také variantou ke snížení nákladů na krmiva a možností využití lokálních surovin produkovaných přirozeným způsobem.

V rámci výzkumné činnosti oddělení chovu prasat byla navržena a vytvořena krmná směs s podílem sušených šrotovaných žaludů, kterou je možné zkrmovat u celoročně ustájených prasat a využít tak pozitivního vlivu těchto plodů na výživu zvířat a prostřednictvím vyprodukovaného masa i na lidskou výživu. Navržená směs byla prakticky ověřena v krmném pokusu u prasat plemene přeštické černostrakaté, které je vhodné k testaci alternativních komponent díky své nenáročnosti a přizpůsobivosti. Sestavená směs s obsahem sušených žaludů byla prasaty ochotně přijímána a při jejím použití v poslední fázi výkrmu prasat bylo dosaženo stejné růstové intenzity jako u zvířat krmených běžnou komerční směsí. Na základě laboratorních analýz bylo zjištěno, že obsah žaludů ovlivnil zastoupení mastných kyselin v krmné směsi, což umožnilo pozitivní působení na zdraví a kondici zvířat. Následně je pozitivně ovlivněno i složení masa a tuku prasat a vzniká tak finální produkt vysoké nutriční hodnoty.

autoři: Jaroslava Bělková, Eva Václavková

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně