Jaké jsou náklady na produkci litru mléka?

Produkce mléka patří mezi významnou oblast českého agrárního sektoru. Svědčí o tom skutečnost, že v roce 2019 představovala v České republice podíl 51 % na živočišné produkci a 19 % na celkové produkci zemědělského odvětví (v běžných cenách dle předběžných údajů ČSÚ).

                                                      foto: A. Dostálová/VÚŽV

V každém zemědělském podniku je trvalá pozornost zaměřena na ekonomickou efektivitu produkce, která mnohdy rozhoduje o udržení a dalším rozvoji podnikání. Nejinak je tomu i u producentů mléka. Na základě údajů z vlastního nákladového šetření prováděného každoročně dotazníkovou metodou u zemědělských podniků s chovem dojených krav v ČR byly vyčísleny celkové náklady výroby mléka, kalkulována byla rentabilita produkce a definovány vztahy mezi produkčními a ekonomickými ukazateli.

U podniků byly v průměru za rok 2019 celkové náklady výroby mléka po odpočtu vedlejších výrobků (telata a statková hnojiva) ve výši 76,2 tis. Kč na krávu a rok, což představuje náklad 208 Kč na KD a při tržní produkci 8 509 litrů náklad 8,96 Kč na litr prodaného mléka. U 90 % podniků kolísaly celkové náklady po odpočtu v rozmezí 52 až 98 tis. Kč na krávu a rok, resp. 7,2 až 10,6 Kč na litr mléka.

Struktura celkových nákladů je obdobná jako v minulých letech i jak vykazují různé české i zahraniční zdroje. Nejvyššími nákladovými položkami chovu dojených krav byly náklady na krmiva (42,4 %), pracovní náklady (13,7 %), odpisy krav (9,1 %) a režie (11,9 %). Oproti roku 2018 se v roce 2019 celkové roční náklady na krávu u souboru podniků zvýšily o 3 630 Kč a růst byl patrný také v minulých letech. V období let 2010 až 2019 celkové náklady stouply o 16,9 tis. Kč. Růst průměrné dojivosti u souboru podniků bylo důvodem toho, že náklady na litr prodaného mléka v tomto období nerostly tak výrazně jako náklady na krávu a rok.

Po odpočtu vedlejších výrobků se u analyzovaných podniků náklady pohybovaly mezi 8,26 Kč (2010) a 8,96 Kč (2019) při průměru 8,59 Kč. Mezi faktory ovlivňující rentabilitu výroby mléka nejvíce patří cena mléka, které v uplynulých letech značně kolísala v ČR i v ostatních státech EU. V souboru hodnocených podniků bylo v roce 2019 při výkupní ceně mléka 8,87 Kč na litr mléka bez započítání dotací dosaženo v průměru ztráty 0,09 Kč na litr prodaného mléka. Zohledněním všech dotací (podpor přímých u podniků zjišťovaných i nepřímých uvedených dle údajů ÚZEI) by za rok 2019 zisk v průměru u souboru podniků dosáhl výše 2,15 Kč na litr prodaného mléka (rentabilita 24 %).

Rentabilitu ovlivňuje řada vnitřních a vnějších faktorů, které se v různé intenzitě promítají do výnosů i nákladů. V článku bylo doloženo, že vliv na rentabilitu má chované plemeno, oblast hospodaření, počet krav ve stádě a pochopitelně užitkovost krav. Dlouhodobé dosahování přiměřeného zisku z produkce mléka je nutnou podmínkou pro udržení stávajících stavů dojených krav a zabezpečení trvalé soběstačnosti ČR v produkci mléka.

autorský kolektiv: Jan Syrůček, Jiří Burdych, Luděk Bartoň

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně