Aktuální otázky chovu prasat

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s oddělením chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat. Webinář byl zaměřen na několik okruhů témat, počínaje výživou, welfare až po problematiku biosecurity a veterinární péče.


Webinář zahájil vedoucí oddělení chovu prasat VÚŽV Ing. Miroslav Rozkot, CSc. a přivítal všechny posluchače, kterých bylo více než 100. Na webináři vystoupilo 6 přednášejících z různých organizací.   Prvním přednášejícím byl Ing. Jan Stibal (Svaz chovatelů prasat, z.s.), který posluchače seznámil s aktuální situací v chovu prasat a na trhu s jatečnými prasaty. Následovala přednáška MVDr. Jonáše Vaňhary (Veterinární univerzita Brno), který se zaměřil na nejčastější veterinární problémy v chovech prasat. Oblast výživy prasat, zejména situaci s plánovaným zákazem používání ZnO, přiblížil posluchačům doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.  (Mendelova univerzita v Brně). Na problematiku produkce jatečných prasat se ve svém vystoupení zaměřil doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze). Následovala oblast biosecurity, kterou posluchačům přiblížil doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.). Přednáškový blok ukončil Ing. Miroslav Rozkot, CSc., který seznámil účastníky webináře s aktuálními tématy chovu prasat, která jsou řešena ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s dalšími partnery. Témata prezentovaná na webináři byla posluchači velmi kladně přijata, což se projevilo i v diskuzi.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality