Věda na polích a ve stájích aneb Jak se nám pracuje a žije v Uhříněvsi

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. je kromě bohaté vědecké činnosti i nositelem historického kulturního dědictví našich předků díky areálu zámku, ve kterém sídlí část VÚŽV. Pro město Uhříněves a blízké okolí se stal VÚŽV důležitým zaměstnavatelem jak ve vědeckých profesích, tak i v zemědělské výrobě. Blíže se můžete dočíst v Uhříněveském zpravodaji 6/2021, který vydává Úřad městské části Praha 22,  a který právě vychází .


Městská část Prahy 22 Uhříněves patří k oblastem, kde v současné době probíhá výstavba nových bytových komplexů a dochází k velkému nárůstu obyvatel, převážně pak mladých rodin s dětmi. V důsledku nové výstavby již tak jako dříve VÚŽV nesídlí na samém okraji Uhříněvsi a jeho součást, účelové hospodářství v Netlukách, je již na dosah nových obyvatel Uhříněvsi. Ti se tak dostávají do blízkého kontaktu se zemědělskou praxí v podobě např. hnojení polí nebo pohybu zemědělské techniky po místních komunikacích. I když se VÚŽV snaží negativní vlivy maximálně omezit, některé průvodní jevy zemědělské činnosti zcela odstranit nelze.

Farma v Netlukách umožňuje výzkum aktuálních problematik chovu zvířat, kvality jejich produkce a ověřování technologií. Na hlavním experimentálním pracovišti v Netlukách má VÚŽV objekty pro chov skotu – výkrmnu skotu, kravíny, dojírny, odchovnu mladého skotu a teletník, objekty pro chov prasat – porodnu a kontrolní stanici prasat. Nedílnou součástí tohoto hospodářství je i rostlinná výroba, která zajišťuje dostatečnou a kvalitní krmivovou základnu pro hospodářská zvířata. Přiměřená míra aplikace statkových hnojiv, kterými se do půdy vrací značná část živin odebraných pěstováním a sklizní zemědělských plodin, je nezbytná pro dlouhodobé udržení optimálního podílu humusu, zadržování vody a zachování dlouhodobé úrodnosti půdy. Dalším důležitým faktorem je správně nastavené střídání plodin, které podporuje biodiverzitu a zabraňuje erozi půdy. Díky těmto činnostem mohou obyvatelé Uhříněvsi v některých fázích roku vnímat zápach typický pro živočišnou produkci, hluk zemědělských strojů nebo zvýšenou prašnost. Je však důležité uvědomit si význam domácí zemědělské produkce pro výrobu kvalitních a bezpečných potravin. Soběstačnost ve výrobě základních zemědělských komodit pak nabývá na významu i z hlediska možných negativních dopadů globálních krizí typu pandemie Covid-19 na světovou produkci a obchod.


 

UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ

 

VĚDA NA POLÍCH A VE STÁJÍCH aneb JAK SE NÁM PRACUJE A ŽIJE V UHŘÍNĚVSI


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality