Výzkumný ústav živočišné výroby slaví sedmdesátiny

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi si v letošním roce připomíná 70 let od svého založení. K tomuto jubileu se uskuteční dne 14. září 2021 slavnostní konference Vědeckého výboru výživy zvířat ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves.


Výzkumný ústav živočišné výroby byl založen v roce 1951 Ministerstvem zemědělství, které v dohodě s Ústředím výzkumu a technického rozvoje a ministerstvem financí namísto dosavadních pražských Výzkumných ústavů zemědělských vyhlásilo ustavení pěti nových specializovaných výzkumných ústavů. Jedním z nich byl i Výzkumný ústav živočišné výroby se sídlem v Praze (VÚŽV). K přednostem začátků i celého následného období existence nového Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi lze nepochybně řadit sepjetí jeho vědeckých aktivit s potřebami a prioritami chovu hospodářských zvířat, podpořené přemístěním ústavu do areálu bývalého Školního závodu Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v roce 1953. Ústav zde nalezl vhodné podmínky pro experimentální práce, a to díky celkovému uspořádání farmy, které bylo původně uzpůsobeno jako demonstrační zázemí pro praktickou výuku studentů.

V celém období své existence plnil ústav roli klíčové expertní instituce, neboť vycházel z nejnovějších výsledků vědy a výzkumu, formoval podobu moderní živočišné výroby a přispíval k jejímu úspěšnému vývoji.

Během posledních let ústav prokázal, že je připraven sledovat vývoj ve svých tradičních oborech a současně rozvíjet odbornosti nové. Proto se VÚŽV dlouhodobě profiluje jako vědecké pracoviště plně začleněné do mezinárodní vědecko-výzkumné komunity.

Prioritou výzkumné činnosti je zaměření se na kvalitu živočišných produktů a udržitelné technologie jejich výroby, uchování biologické a genetické rozmanitosti genetických zdrojů. Zároveň bude pokračovat řešení problémů zemědělské praxe, předávání výsledků výzkumu formou metodik, seminářů a školení a navázat tak na nejlepší tradice svých zakladatelů a důstojně pokračovat v jejich idejích.


 

 

Sedmdesátiny Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce