Videokonference veřejné vědecké rozpravy Periodické zprávy o využití institucionální podpory na plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018-2022 za rok 2021

Dne 25. ledna 2022 se uskutečnila ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. on-line vědecká rozprava, oponentní řízení periodické zprávy o využití institucionální podpory na plnění  Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) za rok 2021.

V rámci DKRVO bylo, v souladu s plánem, řešeno 15 výzkumných záměrů (VZ), které byly zaměřeny na cíle formulované v Koncepci VaVaI MZe na léta 2016 – 2022, a to zejména pro klíčové oblasti „Udržitelná produkce potravin“ a „Udržitelné zemědělství a lesnictví“ a výzkumné směry „Živočišná produkce a veterinární medicína“, „Biodiverzita“ a „Produkce potravin“.

Oponent prof. Ing. Ladislav Zeman, CSC., dr. h. c. z Mendelovy univerzity v Brně ukončil jednání pozitivním hodnocením a doporučením řešení i pro poslední plánovaný rok 2022:

„Závěrem mohu konstatovat, že přes potíže (Covid-19 a jeho omezení) se podařilo splnit cíle jak v DKRVO tak i výzkumných záměrů v kalendářním roce  2021. S předloženou zprávou a výsledky za rok 2021 souhlasím a doporučuji pokračovat v řešení jak DKRVO  i Výzkumných záměrů v roce  2022“.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality