Nový způsob zpracování kukuřice zlepšuje nutriční hodnotu řezanky

Kukuřičná siláž je jedním z nejvýznamnějších krmiv přežvýkavců na celém světě, zejména pro výživu dojnic či výkrm skotu. Mezi faktory, které ovlivňují kvalitativní parametry kukuřičných siláží, patří hybrid kukuřice, parametry prostředí (agronomické i počasí), způsob a kvalita sklizně, proces výroby a skladování. V posledních letech se klade velký důraz na různé systémy sklizně, které zaznamenaly velké změny a prvky inovací.

Při zpracování kukuřičné řezanky je velká pozornost věnována způsobu narušení zrna a řezané hmoty pomocí různých typů mačkacích válců, kterými jsou řezačky vybaveny. Klasické řezačky jsou v současné době vybavené standardními mačkacími válci stavěné na délku řezanky 8 až 20 mm, která z pohledu výživy není zcela optimální. Příliš nízká délka řezanky nemusí zcela vyhovovat nutričním požadavkům přežvýkavců zejména z pohledu struktury krmné dávky a tím může způsobovat nutriční problémy.
Nová technologie sklizně zvaná Shredlage, tuto skutečnost zohledňuje a umožňuje zvýšit délku řezanky až na 30 mm při vynikajícím narušení zrna a tím zpřístupnění k jeho strávení.

Výzkumný tým oddělení výživy hospodářských zvířat se ve své práci zaměřil na porovnání tří typů technologií na zpracování kukuřice na siláž z pohledu kvality řezanky. U klasické, novější metody MAX a technologie Shredlage bylo hodnoceno zpracování zrna (podle propadu škrobu pod síto 4,75 mm), podíl částic nad sítem 8 mm, které představují tzv. strukturní vlákninu, pozitivně působící na přežvykování a bachorovou peristaltiku a dále stravitelnost živin v bachoru dojnic.

Klasické mačkací válce nebyly v případě kvality zpracování zrna tak úspěšné jako novější metody MAX a Shredlage, které dosáhly vynikajících výsledků. Vzhledem k délce řezanky, která byla využita pro jednotlivé metody, byly potvrzeny očekávané rozdíly v množství strukturní vlákniny, která byla nejvyšší u metody Shredlage.

Také stravitelnost v bachoru dojnic se mezi různými způsoby zpracování lišila. U stravitelnosti hodnocených živin (organická hmota, neutrálně detergentní vláknina a škrob) byly vyšší hodnoty zjištěny u technologie MAX a Shredlage a nejnižší hodnoty byly zjištěny pro válce klasické.

Závěrem můžeme konstatovat, že nové technologie zpracování kukuřice na siláž jsou schopny poskytovat kukuřičnou řezanku o vyšší nutriční hodnotě s lepším zpracováním zrna a bachorovou stravitelností.

Příspěvek byl zpracován za podpory grantu MZE-RO0718. Autoři textu: Filip Jančík, Petra Kubelková, Dana Kumprechtová, Radko Loučka, Petr Homolka, Veronika Koukolová, Yvona Tyrolová, Alena Výborná
fotografie: archiv VÚŽV

 

 

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně