Škola na farmě na Podzimním zemědělci v Lysé nad Labem

V rámci 55. veletrhu zemědělství, zahrádkářství a potravinářství, výstavy PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC 2022 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v pátek 7. října 2022 úspěšně prezentoval v hale A1 výstaviště v Lysé nad Labem na stanovišti Národního programu pro genetické zdroje zvířat  s výchovně vzdělávacím programem Škola na farmě.


Projekt Škola na farmě vznikl na základě skutečnosti, že mezi dětmi existuje velmi nízké povědomí o zemědělství. Díky médiím a sociálním sítím je zemědělství chápáno značně negativně, panují zkreslené představy o intenzivním i ekologickém zemědělství. Vesnice ztrácejí svůj původní charakter, zemědělské provozy jsou utlumeny a děti nemají možnost se seznámit s chovy hospodářských zvířat. Nevědí, proč a jak se zvířata chovají, neznají rostliny pěstované na polích a k čemu slouží. Jsou odtrženy od reality a dělají si pak názory pouze podle útržkovitých informací, často vytržených z kontextu, bez hlubších znalostí problematiky. Edukace v oblasti zemědělství nemá ve školních osnovách mnoho prostoru.

Cílem Školy na farmě je zvýšení obecného povědomí o specifikách zemědělství, o chovu hospodářských zvířat a také o hodnotách potravin a doplnit tak učivo základních škol. Nedílnou součástí jsou i informace o významu a zpracování mléka a masa.

Výzkumný ústav živočišné výroby se pokusil tzv. přesunout Školu na farmě z provozních podmínek farmy Netluky na výstaviště do Lysé.


 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality