Příběh vědy a Škola na farmě s podporou Ministerstva zemědělství

V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. věnuje i aktivitám zaměřených na děti a mládež. Pro studenty středních škol a gymnázií připravujeme vzdělávací program  Příběh vědy – Mladý výzkumník s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“ a pro žáky základních škol program Škola na farmě. Oba programy jsou v jarním cyklu 2023 podporovány Ministerstvem zemědělství.

Cílem vzdělávací aktivity Příběh vědy – Mladý výzkumník je zážitková demonstrace a pokusy (experimentální činnost) z laboratoří VÚŽV, seznámení studentů (mládeže) populární formou se základy laboratorní výzkumné práce, vycházející z aktuálních podmínek a možností VÚŽV, seznámení studentů s výzkumnou problematikou, vyhledávání mladých vědeckých talentů a podpoření zájmu studentů o vědecko- výzkumnou činnost.

Studenti si vyzkouší práci s pipetami, přípravu polymerázové řetězové reakce a elektroforetické dělení fragmentů nukleových kyselin, seznámí s možnostmi ovlivnění kvality potravin krmnou dávkou, stanovením a hodnocením nutriční hodnoty tradičních a netradičních krmiv pro přežvýkavce a se senzorickou analýzou, tedy vědeckou disciplínou, která se využívá k měření, analyzování a interpretaci vlastností potravin a látek působících na lidské smysly.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se v posledních několika letech také zaměřuje na propagaci a popularizaci zemědělského rezortu, vytvoření pozitivního vztahu k němu, a proto se rozhodl před několika lety zapojit do vzdělávání a popularizace zemědělství a umožnit žákům a jejich pedagogům seznámit je přímo v provozních podmínkách farmy s chovem hospodářských zvířat. Program Škola na farmě si tak klade za úkol alespoň malým dílem přispět k celkové osvětě mladé generace v této oblasti a doplnit tak vzdělání dětí. Snahou je hravou formou přitáhnout pozornost dětí k základním informacím o chovu hospodářských zvířat, především skotu a prasat. Jeho mottem je staré, ale dobré: „Raději jednou vidět než stokrát slyšet!

facebook.com/skolanafarme

PROGRAMY PRO ŠKOLY 
Koordinátor: Ilona Bečková, beckova.ilona@nullvuzv.cz , tel. 605 462 369

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce