Úspěšná účast vědců z VÚŽV na Prvním regionálním setkání Evropské federace pro živočišnou výrobu (EAAP) v Nitře

Ve dnech 26. až 28. dubna 2023 se v Nitře uskutečnilo První regionální setkání Evropské federace pro živočišnou výrobu, konference „1st Regional Meeting of The European Federation of Animal Science“, první setkání tohoto druhu na místní středoevropské a východoevropské úrovni. Pořadatelem byla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře.


Experti z patnácti zemí se věnovali důležitým výzvám, kterým aktuálně čelí živočišná výroba, přiblížili klíčové objevy v oblastech genetiky, výživy, chovu a welfare hospodářských zvířat a zaměřili se na nové přístupy aplikovatelné do praxe.

Výrazným novým prvkem regionální konference bylo soustředění se především na problémy a otázky řešené v této části Evropy, což bylo dané už jen tím, že převážnou většinu odborníků tvořili vědci ze středoevropských a východoevropských zemí, z toho nezanedbatelnou část pak výzkumníci z českých institucí jako je Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze Uhříněvsi či Česká zemědělská univerzita v Praze Suchdole.

Oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat ve svých prezentacích cílilo na genomické hodnocení hospodářských zvířat, zejména ukazatelů zdraví a celkové odolnosti u dojnic nebo plodnosti a ultrazvukem měřených partií u masných plemen skotu. Zajímavá byla přednáška o genomické selekci prasat nebo o přístupu k vyhodnocení zdravotních záznamů a spotřeby léčiv u prasnic a jejich využití ve šlechtění. Na úseku genetiky malých přežvýkavců byly pojednány interakce ovčího genomu s infekcí Corynebacterium pseudotuberculosis, ale i genetická diverzita charakterizující populační strukturu regionálních plemen koz v Čechách a na Slovensku.

Oddělení chovu skotu prezentovalo výsledky výzkumu složek mléka vhodných pro hodnocení metabolického stavu a energetické bilance dojnic, zajímavá prezentace se zabývala vývojem ekonomických identifikátorů na českých farmách pro mléčný skot.

Kolegové z oddělení Technologie a techniky chovu hospodářských zvířat se věnovali vlivu ukazatelů stájového klimatu na užitkovost a četnost dojení v automatických dojicích systémech, případně využití infračervené termografie při vyhodnocení vztahů mezi rektální teplotou, teplotou oka a okolního prostředí.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality