CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ
Poradenskou činnost pro chovatele jak dojeného, tak i masného skotu, včetně chovu koz a ovcí nabízíme v  oblastech:

 • legislativy chovu hospodářských zvířat,
 • ustájení a technologií pro chov zvířat, s ohledem na welfare a kvalitu chovného prostředí,
 • výživy a krmení,
 • managementu chovu přežvýkavců (zootechnické činnosti, např. analýza struktury stáda, obrat stáda, zpětné hodnocení mléčné a masné užitkovosti, včetně reprodukce stáda a stanovení ztrát),
 • ekonomiky dojeného skotu -  Ing. Jindřich Kvapilík a Ing. Jan Syrůček (více FarmProfit)
 • ekonomiky chovu ovcí a koz - Ing. Zuzana Krupová, Ph.D. a Ing. Emil Krupa, Ph.D.
 • zavádění progresivních prvků pro řízení stád přežvýkavců (identifikace zvířat apod.).

Poradenský tým:  Ing. Gabriela Malá, Ph.D., Ing. Michal Milerski, Ph.D.

CHOV PRASAT
Poradenská činnost pro chovatele prasat je našimi pracovníky zajišťována na detašovaném pracovišti VÚŽV, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí, a to v oblastech:

 • výživy a krmení prasat,
 • odchovu selat,
 • reprodukce prasat (včetně inseminace),
 • ustájení a stájových technologií,
 • managementu chovu prasat  - struktura chovu, ekonomika chovu aj.

Poradenský tým: Ing. Eva Václavková Ph.D., Ph.D., Ing. Miroslav Rozkot, CSc.

KONZERVACE PÍCE (SILÁŽOVÁNÍM)
Poradenství v oblasti konzervace píce - silážování, včetně posouzení kvality výsledných krmiv.

Poradenský tým: Ing. Radko Loučka, CSc.

CHOV KRÁLÍKŮ
Poradenství v oblasti chovu králíků nabízíme v oblastech:

 • techniky krmení jednotlivých kategorií brojlerových králíků,
 • skladby receptur kompletních granulovaných krmných směsí pro králíky, významu jednotlivých komponent, kvality granulí,
 • významu a funkce jednotlivých živin z pohledu produkce mateřského mléka, složení mléka, konverze krmiva a snižování trávicích problémů králíků během výkrmu,
 • reprodukce: přípravy samic na reprodukční kariéru, biostimulace, inseminace, praktických zkušeností v období před porodem, po porodu a během laktace,
 • ustájení, zoohygieny, mikroklima.

Poradenský tým: Ing. Zdeněk Volek, Ph.D.

CHOV DRŮBEŽE
Poradenství v chovu drůbeže nabízíme v oblastech:

 • výživy slepic a kuřat – minerální látky, vitaminy, antioxidanty, enzymy,
 • kvality vajec a masa – zvyšování kvality skořápky, přírodní zdroje pigmentů, zvyšování oxidační stability masa a žloutků,
 • systémů ustájení slepic,
 • výběhového chovu slepic a pastvy kuřat,
 • chovu japonských křepelek,
 • zájmového chovu drůbeže.

Poradenský tým:

chov slepic a kuřat - prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.
chov japonských křepelek a zájmový chov drůbeže - Oldřich Mach.

VÚŽV v.v.i. > Poradenství > Naši poradci