Odborný kurz k výkonu odborné činnosti podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat

Stupeň I. – inseminace prasat

Délka odborného kurzu:

2 dny – 8 hodin teoretického studia a 8 hodiny praktického výcviku – pro účastníky se vzděláním v oboru vzdělávací skupiny 41 Zemědělství a lesnictví a skupiny 43 Veterinářství a veterinární prevence

3 dny – 12 hodin teoretického studia a 12 hodin praktického výcviku – pro účastníky, kteří neabsolvovali výše uvedené obory vzdělání, výuka je rozšířena o obecné poznatky ze zootechniky

 

Teoretická část

Reprodukční systém a pohlavní funkce prasnic se zaměřením na inseminaci

Pohlavní dospívání prasniček

Výběr prasnic k inseminaci

Fyziologie zabřezávání prasnic

Provedení inseminace, technika inseminace

Faktory ovlivňující optimální úroveň reprodukčních ukazatelů prasnic

Veterinárně zdravotní a hygienické podmínky inseminace

Evidence reprodukčního procesu prasat

Obecné poznatky ze zootechniky

Právní předpisy ČR vztahující se k dané specializaci

Praktická část

Praxe v laboratoři

Praxe ve stáji

 

Stupeň II. – vpravování embryí

Vpravování embryí lze provádět pouze v souladu s vyhláškou č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Druhý stupeň mohou absolvovat pouze ti účastníci, kteří úspěšně ukončili první stupeň.

Délka odborného kurzu: 1 den (4 hodiny teoretické výuky, 4 hodiny praktického výcviku)

Teoretická část

Obecné zákonitosti řízení pohlavních funkcí prasnic

Pohlavní cyklus

Nechirurgický přenos embryí

Evidence přenosu embryí

Právní předpisy ČR vztahující se k dané specializaci

Praktická část

Praxe v laboratoři

Praxe ve stáji

 

Odborná zkouška

Odbornou zkoušku skládá účastník před tříčlennou zkušební komisí, kterou ustavuje ředitel vzdělávacího zařízení tak, že předsedou jmenuje zaměstnance Ministerstva zemědělství nebo jinou osobu pověřenou MZe. Ostatní členy zkušební komise jmenuje ředitel vzdělávacího zařízení z odborníků ze vzdělávacích zařízení, středních, vyšších odborných a vysokých škol, výzkumných ústavů nebo příslušných uznaných chovatelských sdružení.

Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Hodnocení znalostí se provádí samostatně za každou část odborné zkoušky a pak celkovým hodnocením znalostí. Pokud účastník neprospěje v jedné části odborné zkoušky, nemůže prospět ani v celkovém hodnocení.

O odborné zkoušce vede zkušební komise protokol za každého účastníka samostatně. Kopie protokolů předává vzdělávací zařízení ministerstvu.

Uchazeč po úspěšném absolvování kurzu získá osvědčení.

 

 

Odborný kurz pořádá:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí

Komenského 1239, 51741 Kostelec nad Orlicí

 

E-mail: kostelec@nullvuzv.cz

Telefon: 494 323 291

Přihláška na kurz je k dispozici v sekci souborů ke stažení