Bisfenoly jako významné endokrinní disruptory současnosti

Číslo projektu NV18-01-00544
Kategorie projektu PROJEKTY AZV ČR / Czech Health Research Council PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Petr Jaroslav, Prof. Ing., DrSc.
Poskytovatel projektuAZV ČR
Popis projektu

Lidská populace je soustavně exponována spektrem environmentálních polutantů s endokrinně-disrupčním efektem. Do této skupiny patří bisfenoly (BP), z nichž bisfenol (BPA) je široce využíván v předmětech každodenní potřeby. Negativní efekt BPA na reprodukci člověka, včetně postupů asistované reprodukce (ART), byl prokázán a tak je BPA v materiálech postupně nahrazován. Nicméně, alternativní BP (BPS, BPF, BPAF) přináší řadu problémů, protože jejich neškodnost není prokázána. Navíc může docházet k interakcím jednotlivých BP v organizmu. Skutečný dopad BP tak zůstává neobjasněn, stejně jako molekulární mechanizmy účinků BP. Byla stanovena hypotéza, že lidská populace je exponovaná BP, které negativně ovlivňují reprodukční procesy. Cílem projektu je a) popsat souvislost mezi hladinami BP v lidské seminální plazmě/folikulární tekutině a výsledky ART, a b) popsat mechanizmus BP na základě experimentálních modelů (tj. myš, prase, lidské folikulární buňky). Odhad rizika expozice BP a popis molekulárního účinku jejich působení představuje základ pro řešení problému jejich výskytu v prostředí.
Cíle projektu:
1) biomonitoring v lidské populace; a) detekce a kvantifikace BP v seminální plazmě/folikulární tekutině pacientů klinik ART, b) korelační analýza obsahu BP v plazmě/tekutině a výsledků ART, c) dotazníkové šetření zaměřené na anamnézu, profesní zaměření a preference životního stylu a jejich souvislost s množstvím BP v plazmě/tekutině. 2) Studium biologických modelů pro hodnocení jednotlivých BP (s důrazem na BP identifikované v Cíli 1, včetně vybraných kombinací BP) a studium jejich molekulárního mechanizmu. Do rejstříku modelů budou zahrnuty lidské folikulární buňky; a) hodnocení efektu BP in vivo na histologii testis a kvalitu spermií myší, b) hodnocení efektu BP in vivo na kvalitu ovárií a oocytů myší, c) hodnocení efektu BP na embryonální vývoj myší, d) hodnocení efektu BP na časový průběh zrání oocytů prasete a expanzi jejich kumulárních buněk, e) charakterizace molekulárních cílů BP (na úrovni mRNA a protein) ve zralých oocytech myši a prasete, f) hodnocení efektu BP na přežitelnost lidských folikulárních buněk.

Období2018 - 2021
Odkaz do ISVAVhttps://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=NV18-01-00544
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
ŽALMANOVÁ, Tereza, HOŠKOVÁ, Kristýna, PROKEŠOVÁ, Šárka, NEVORAL, Jan, JEŠETA, Michal, BENC, Michal, YI, Young-Joo, MORAVEC, Jiří, MOČÁRYOVÁ, Beáta, MARTÍNKOVÁ, Stanislava, FONTANA, Josef, ELKALAF, Moustafa, TRNKA, Jan, ŽÁKOVÁ, Jana a PETR, Jaroslav. The bisphenol S contamination level observed in human follicular fluid affects the development of porcine oocytes. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2023, 11, Article number: 1145182. ISSN 2296-634X. 2023
ŘIMNÁČOVÁ, Hedvika, MORAVEC, Jiří, ŠTIAVNICKÁ, Miriama, HAVRÁNKOVÁ, Jiřina, MONSEF, Ladan, HOŠEK, Petr, PROKEŠOVÁ, Šárka, ŽALMANOVÁ, Tereza, FENCLOVÁ, Tereza, PETR, Jaroslav a NEVORAL, Jan. Evidence of endogenously produced hydrogen sulfide (H2S) and persulfidation in male reproduction. Scientific Reports, 2022, 12, Article number: 11426. ISSN 2045-2322. 2022
NEVORAL, Jan, HAVRÁNKOVÁ, Jiřina, KOLINKO, Yaroslav, PROKEŠOVÁ, Šárka, FENCLOVÁ, Tereza, MONSEF, Ladan, ŽALMANOVÁ, Tereza, PETR, Jaroslav a KRÁLÍČKOVÁ, Milena. Exposure to alternative bisphenols BPS and BPF through breast milk: Noxious heritage effect during nursing associated with idiopathic infertility. Toxicology and Applied Pharmacology, 2021, 413, Article Number: 115409. ISSN 0041-008X. 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kultivační médium pro eliminaci defektů zrání savčích oocytů vyvolaných bisfenolem A nebo bisfenolem S - 1. Autoři: ŽALMANOVÁ, Tereza, PROKEŠOVÁ, Šárka, MOČÁRYOVÁ, Beáta, KOTT, Tomáš a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 35511 U1. 2021-11-04. 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kultivační médium pro eliminaci defektů zrání savčích oocytů vyvolaných bisfenolem A nebo bisfenolem S - 2. Autoři: ŽALMANOVÁ, Tereza, PROKEŠOVÁ, Šárka, MOČÁRYOVÁ, Beáta, KOTT, Tomáš a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 35512 U1. 2021-11-04. 2021
ŘIMNÁČOVÁ, H., ŠTIAVNICKÁ, M., MORAVEC, Jiří, CHEMEK, M., KOLINKO, Y., GARCÍA-ÁLVAREZ, Olga, MOUTON, Peter R., TREJO, A. M. C., FENCLOVÁ, T.,, ERETOVÁ, Nikola, HOŠEK, Petr, KLEIN, Pavel, KRÁLÍČKOVÁ, Milena, PETR, Jaroslav a NEVORAL, Jan. Low doses of Bisphenol S affect post-translational modifications of sperm proteins in male mice. Reproductive Biology and Endocrinology, 2020, 18, Article Number 56. ISSN 1477-7827. 2020

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Biologie reprodukce