Bisfenoly jako významné endokrinní disruptory současnosti

Číslo projektu NV18-01-00544
Kategorie projektu PROJEKTY AZV ČR / Czech Health Research Council PROJECTS
Poskytovatel projektuAZV ČR
Popis projektu

Lidská populace je soustavně exponována spektrem environmentálních polutantů s endokrinně-disrupčním efektem. Do této skupiny patří bisfenoly (BP), z nichž bisfenol (BPA) je široce využíván v předmětech každodenní potřeby. Negativní efekt BPA na reprodukci člověka, včetně postupů asistované reprodukce (ART), byl prokázán a tak je BPA v materiálech postupně nahrazován. Nicméně, alternativní BP (BPS, BPF, BPAF) přináší řadu problémů, protože jejich neškodnost není prokázána. Navíc může docházet k interakcím jednotlivých BP v organizmu. Skutečný dopad BP tak zůstává neobjasněn, stejně jako molekulární mechanizmy účinků BP. Byla stanovena hypotéza, že lidská populace je exponovaná BP, které negativně ovlivňují reprodukční procesy. Cílem projektu je a) popsat souvislost mezi hladinami BP v lidské seminální plazmě/folikulární tekutině a výsledky ART, a b) popsat mechanizmus BP na základě experimentálních modelů (tj. myš, prase, lidské folikulární buňky). Odhad rizika expozice BP a popis molekulárního účinku jejich působení představuje základ pro řešení problému jejich výskytu v prostředí.
Cíle projektu:
1) biomonitoring v lidské populace; a) detekce a kvantifikace BP v seminální plazmě/folikulární tekutině pacientů klinik ART, b) korelační analýza obsahu BP v plazmě/tekutině a výsledků ART, c) dotazníkové šetření zaměřené na anamnézu, profesní zaměření a preference životního stylu a jejich souvislost s množstvím BP v plazmě/tekutině. 2) Studium biologických modelů pro hodnocení jednotlivých BP (s důrazem na BP identifikované v Cíli 1, včetně vybraných kombinací BP) a studium jejich molekulárního mechanizmu. Do rejstříku modelů budou zahrnuty lidské folikulární buňky; a) hodnocení efektu BP in vivo na histologii testis a kvalitu spermií myší, b) hodnocení efektu BP in vivo na kvalitu ovárií a oocytů myší, c) hodnocení efektu BP na embryonální vývoj myší, d) hodnocení efektu BP na časový průběh zrání oocytů prasete a expanzi jejich kumulárních buněk, e) charakterizace molekulárních cílů BP (na úrovni mRNA a protein) ve zralých oocytech myši a prasete, f) hodnocení efektu BP na přežitelnost lidských folikulárních buněk.

Období2018 - 2021
Odkaz do ISVAVhttps://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=NV18-01-00544