Mezinárodní mobility VÚŽV

Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017294 (EF18_053/0017294)
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Homolka Petr, doc. Ing. CSc. Ph.D.
Poskytovatel projektuMŠMT ČR
Popis projektu

Projekt „MEZINÁRODNÍ MOBILITY VÚŽV“ je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce mezi Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a zahraničními výzkumnými institucemi. Posílení mezinárodní spolupráce povede ke získávání nových informací, osvojování si nových vědeckých postupů a seznamování se se způsoby vědecké práce praktikované na zahraničních pracovištích. Propojením a sdílením znalostí a zkušeností dojde k vyšší internacionalizaci vědecké komunity. Mladí výzkumní pracovníci získají jak kontaktem se specialistou ze zahraničí, tak výjezdem do zahraniční instituce, nové zkušenosti a podněty, které budou následně aplikovat i při vlastním výzkumu. Seniorským vědeckým pracovníkům dlouhodobá stáž nebo kontakt se zahraničním vědcem přinese možnost oprostit se od zaběhnutých postupů a nový pohled na témata v rámci daného vědního oboru. V oblasti administrace očekáváme získání hlubších odborných znalostí a užší propojení pracovníků ze zahraničními institucemi, což vytváří bázi pro dlouhodobou spolupráci a tím i zapojení se do mezinárodních projektů. Konečným cílem v dlouhodobé perspektivě je zvýšení schopnosti VÚŽV participovat v mezinárodních vědeckých projektových konsorciích.

Období2021 - 2023
Odkaz do ISVAVhttps://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF18_053%2F0017294
Odkaz na projekt
Interní odkaz