Mezinárodní mobility VÚŽV

Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017294 (EF18_053/0017294)
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Homolka Petr, doc. Ing. CSc. Ph.D.
Poskytovatel projektuMŠMT ČR
Popis projektu

Projekt „MEZINÁRODNÍ MOBILITY VÚŽV“ je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce mezi Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a zahraničními výzkumnými institucemi. Posílení mezinárodní spolupráce povede ke získávání nových informací, osvojování si nových vědeckých postupů a seznamování se se způsoby vědecké práce praktikované na zahraničních pracovištích. Propojením a sdílením znalostí a zkušeností dojde k vyšší internacionalizaci vědecké komunity. Mladí výzkumní pracovníci získají jak kontaktem se specialistou ze zahraničí, tak výjezdem do zahraniční instituce, nové zkušenosti a podněty, které budou následně aplikovat i při vlastním výzkumu. Seniorským vědeckým pracovníkům dlouhodobá stáž nebo kontakt se zahraničním vědcem přinese možnost oprostit se od zaběhnutých postupů a nový pohled na témata v rámci daného vědního oboru. V oblasti administrace očekáváme získání hlubších odborných znalostí a užší propojení pracovníků ze zahraničními institucemi, což vytváří bázi pro dlouhodobou spolupráci a tím i zapojení se do mezinárodních projektů. Konečným cílem v dlouhodobé perspektivě je zvýšení schopnosti VÚŽV participovat v mezinárodních vědeckých projektových konsorciích. V rámci řešení projektu MOBILITY byly k 30. 4. 2023 uskutečněny následující klíčové aktivity:
KA 2/1 – ve dnech 21. 2. až 20. 5. 2022 působil ve VÚŽV, na oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce Prof. Marian Czauderna, Polsko, The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Science. Jeho činnost byla zaměřena na stanovení kanabinoidů v krmivu a produktech drůbeže, s cílem zpřesňování stanovení těchto látek v krmivu a produktech drůbeže.
KA 2/3 – ve dnech 1. 9. až 30. 11. 2022 působila ve VÚŽV, na oddělení Etologie Dr. hab. Aleksandra Górecka-Bruzda, Polsko, Institute of Genetics and Animal Biotechnology., Dept. of Animal Behaviour and Welfar. Mobilita byla zaměřena na vývoj a šíření průzkumu chování a welfare sportovních koní ve vztahu k sexu. Chování související se sexem může způsobovat praktické problémy při používání sportovních koní. Při eliminaci těchto faktorů se využívají různé metody, které mohou ovlivňovat welfare koní mnoha způsoby (chirurgické metody – kastrace hřebců, farmakologická léčba – blokace říje, nadměrné uzavření, odepření přímého sociálního kontaktu, volný pohyb, přístup k objemovému krmivu). Cílem studií je zjistit, zda je většina používaných omezení nezbytná pro vysoký výkon koní.
KA 3/2 – ve dnech 1. 9. až 30. 11. 2022 hostovala na University of Nevada, Reno, USA . Dept. of Agriculture, Veterinary and Rangeland Sciences Ing. Nicole Lebedová, Ph.D. V průběhu stáže se aktivně zapojila do probíhajících experimentů na pracovišti, osvojila si nové metody a pracovní postupy, podílela se na sběru dat na farmách, odběru vzorků při porážce, zpracování vzorků v laboratoři atd. V současné době probíhá návratová fáze. V neposlední řadě se seznámila se systémem zpracování a hodnocení JUT skotu v USA. V současné době probíhá půlroční návratová fáze.
KA 3/3 – ve dnech 19. 8. až 19. 12. 2022 hostovala na Hebrew University of Jerusalem, Izrael, Dept. Animal Sciences, Ing. Barbora Valníčková, Ph.D. Účelem této stáže bylo rozšíření znalostí a zkušeností zejména v oblasti sběru dat prostřednictvím automatických systémů a respondérů, zpracování výstupů atd. Významný pokrok učinila stážistka zejména při využívání programovacích jazyků Matlab, Phyton, byla zapojena do projektů sledujících chování dojených krav v závislosti na přítomnosti enrichmentu prostředí a sběru dat užitkovosti a zdraví pokusných zvířat. V současné době probíhá půlroční návratová fáze.
KA 3/4 – ve dnech 11. 4. až 11. 7. 2022 hostovala na univerzitě FH Oberösterreich, Wels, Rakousko, Ing. Marie Gaislerová, Ph.D. Po dobu stáže byla zapojena do projektů se zaměřením na metabolomiku různorodých biologických vzorků, pracovala na plynovém chromatografu, účastnila se dalších laboratorních procesů souvisejících s výživou hospodářských zvířat se zaměřením na kontaminanty v krmivech a potravinách.
KA 4/1 – ve dnech 3. 4. až 4. 7. 2022 působil na The University of Queensland, Centre for Nutrition and Food Science, Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation, Austrálie, Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Pracovní činnost byla zaměřena zejména na laboratorení práci se špičkovým vybavením, umožňující hodnocení kvality potravin na vysoké úrovni. Byla zahájena příprava společných publikací, zahájeny práce na nových experimentech a společné zpracování získaných výstupů. V rámci návratové fáze probíhaly diskuse o možnostech realizace nově získaných zkušeností laboratorních analýz, které by mohly přinést rozšíření způsobů hodnocení texturních charakteristik masa.
KA 5/3 – ve dnech 22. až 26. 11 2021 proběhla pracovní cesta Jany Kyselicové na Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice, Slovensko. V rámci této cesty se seznámila s novými dovednostmi při odběru a přípravě vzorků bachorové tekutiny a jejich analyzování pomocí plynové chromatografie včetně závěrečného vyhodnocení získaných dat.

Období2021 - 2023
Odkaz do ISVAVhttps://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF18_053%2F0017294
Odkaz na projekt
Interní odkaz