Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců

Číslo projektu QK1910082
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Projekt řeší vybrané nákazy bakteriálního, virového a protozoárního původu se zoonotickým potenciálem u malých přežvýkavců. Cílem projektu bude vyvinout nové, příp. zlepšit stávající molekulárně biologické metody pro diagnostiku vybraných agens u zvířat a v prostředí farem. Tyto nástroje poskytnou chovatelům přesnou, specifickou a citlivou metodu pro zjištění vybraných agens u zvířat, ať již v klinické nebo v subklinické
fázi onemocnění, kdy zvíře nevykazuje klinické příznaky, ale je zdrojem infekce pro ostatní zvířata. S infekcemi zvířat souvisí i suroviny/potraviny živočišného původu, jakožto možný zdroj infekce pro konzumenty. Projekt se zaměří zejména mléko a mléčné výrobky, které mohou být kontaminovány jak primárně, tak sekundárně z vnějšího prostředí. V další fázi řešení projektu bude zmapován výskyt genů rezistence ke sledovaným onemocněním, odhadnut stupeň genetické variability a vyhodnocena genetická diverzita v modelových chovech.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Biologie reprodukce
Genetika a šlechtění hospodářských zvířat