Aplikace léčiv a produkční a reprodukční ukazatele prasnic

KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška a KRUPA, Emil. Aplikace léčiv a produkční a reprodukční ukazatele prasnic. Náš chov, 2019, roč. 79(12), s. 55-59. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19250.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit základní charakteristiky aplikace léčiv během porodu a v raném poporodním období a jejich vztah k vybraným ukazatelům prasnic. Zdrojem informací byla prvotní evidence chovatele za rok 2018 a navazující údaje z databáze kontroly užitkovosti. Hodnoceno bylo množství a druh léčiva a nutnost opakování aplikace. Všechny léčivé přípravky byly vydávány na veterinární předpis a aplikovány injekčně intramuskulárně. Dosažené produkční a reprodukční ukazatele prasnic byly v souladu s úrovní šlechtitelských chovů zařazených v národním programu CzePig. Celkově bylo na vrh evidováno 2,19 aplikací léčivých přípravků, z toho: během porodu jedenkrát přípravek obsahující oxytocinum a v poporodním období 1,19 aplikací léčivého přípravku (léčba infekčních onemocnění, léky s analgetickým účinkem a preventivní a podpůrná léčba). U otcovských plemen byla zjištěna mírně vyšší aplikace léčiv (+11 %, tj. +0,24 aplikací na vrh) v porovnání s mateřskými plemeny. Nejvíce byly léčeny prasnice na prvním vrhu (celkově 3,05 aplikace), následně potřeba léčení klesla (přibližně na polovinu) a na posledním vrhu opět stoupala na maximum (3,5 aplikace na vrh). Spotřeba léčiv na prasnici a vrh v průběhu roku postupně klesala z 2,30 na 1,93 aplikací. Zvýšením potřeby léčení prasnic o 1 aplikaci na vrh došlo ke zvýšení ztrát v postnatálním období v průměru o 0,1 sele na vrh a následně po odstavu selat k oddálení inseminace v průměru o 0,4 dne, k prodloužení mezidobí o 1,4 dne a celkovému zkrácení produkčního věku prasnice o 51 dnů.

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat