Chov dojeného skotu - technologie, technika, management

DOLEŽAL, Oldřich a STANĚK, Stanislav. Chov dojeného skotu - technologie, technika, management. Praha: Profi Press s.r.o., 2015, 243 s. ISBN 978-80-86726-70-0
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran243
Interní odkaz15059.pdf
Abstrakt

Texty v knize se soustředily na problematiku chovu dojených stád skotu při splnění podmínek welfare a chovného komfortu. Na začátku této knihy jsou uvedeny přehledy způsobů ustájení a typů technologie v České republice, ve kterých jsou odchovávána telata v období mléčné a rostlinné výživy, jalovice, dojnice, krávy v období stání na sucho a býci ve výkrmu. Uvedena je problematika základních fyziologických charakteristik skotu, včetně specifikace chladového a tepelného stresu u skotu, odbornou a zootechnickou terminologii ve vztahu k ustájení a technologiím, popis chování skotu, včetně uvedení vybraných abnormalit v jeho chování. V knize jsou soustředěny současné poznatky o optimalizaci chovného prostředí, tj. požadavky na stájovou kubaturu, osvětlení stájí, čekáren a dojíren (včetně možností osvětlení vemene – struků při dojení), napájení skotu a požadavků na napajedla. Kapitola technika krmení se věnuje detailům managementu krmení telat mlezivovou a mléčnou výživu, stručně je popsána take technika přípravy směsných krmných dávek (TMR), a to včetně využití plně automatických systémů pro jejich přípravu a zakládání ve stájích. Z technologického pohledu jsou zde mj. uvedeny požadavky na krmný stůl, žlab, požlabnici a předpožlabnicový schůdek. Speciální část je věnována podlahám ve stájích (profilování podlah, roštové podlahy, způsoby odklizu kejdy, mrvy a hnoje). V dalších kapitolách knihy jsou uvedena specifika systémů a forem ustájení telat, jalovic, krav v období stání na sucho a dojnic, ale i plemenných býků a býků ve výkrmu. Značná pozornost je věnována problematice dojení krav. Zvláštní pozornost věnoval autorský kolektiv problematice efektivnosti výstavby stájových objektů ve formě nízkonákladových, resp. minimalistických objektů a kompostových stájí. Jako perspektivní technologie 21. století je uvedena i kruhová stáj pro velká stáda. V knize je také rukoveť pro investory a přehled platen legislativy pro chov skotu.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat