Chov přežvýkavců a trvalé travní porosty

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Chov přežvýkavců a trvalé travní porosty. Autoři: KVAPILÍK, Jindřich a KOHOUTEK, Alois.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-039-0. 2009-10-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz9174.pdf
Abstrakt

Tradičním, ekologickým a smysluplným způsobem využívání trvalých travních porostů (TTP) je chov přežvýkavců a koní. V letech 1990 až 2009 se v ČR zvýšila výměra TTP téměř o 100 tis. ha a 11 %, stavy skotu, ovcí a koz se ve stejném období snížily o 61, 57 a 59 %. Stavy přežvýkavců a koní lze v roce 2009 odhadnout na 1 005 tis. DJ, což je o 1 472 tis. DJ a 59 % méně než činily stavy stejných druhů a kategorií zvířat v roce 1990. Z této situace vyplývá, že chovem uvedených zvířat využívajících ze 45 % TTP (456 tis. DJ) lze při výměře 1,0 ha, resp. 1,5 ha, připadající na jednu DJ využít cca 460, resp. 680 tis. ha TTP. Jedná se o 50 až 75 % aktuální výměry TTP v roce 2009 (925 tis. ha). Vzhledem ke střednímu až extrémnímu ohrožení 71 % ploch zemědělské půdy v ČR erozí by se měl podíl TTP zvýšit ze stávajících cca 23 % alespoň na úroveň států EU-15, tj. na 40 % výměry zemědělské půdy. Doporučený postup výpočtů a kalkulací je využitelný na úrovni ČR, vybraných regionů, krajů i podniků.

ProjektStudium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice
Ke stažení 9174
OdděleníChov skotu