Ekonomika chovu dojných oviec

KRUPOVÁ, Zuzana, MICHALIČKOVÁ, Monika a KRUPA, Emil. Ekonomika chovu dojných oviec. Náš chov, 2013, roč. 73(7), s. 45-48. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13086.pdf
Abstrakt

Cielbm článku bolo zhodnotiť vývoj produkčných a ekonomických ukazovatelbv chovu dojných oviec na Slovensku v rokoch 2006-2011. Jednalo sa o chovy domácích dojných plemien oviec, resp. ich krížencov so specializovanými dojnými plemenami, evi­dované v databáze CVŽV Nitra. Stav oviec základného stáda sa v sledovanom období zvýšil v priemere o 25 %. Priemerná mlieková úžitkovosť bahníc bola 80 kg mlieka za dojnú periodu, plodnost‘ na bahnicu v stádě 119 % a priemerná produkčná dlžka života bahníc 3,85 roka. Jednotkové náklady v tomto období vzrástli o 49% na kg vyrobeného mlieka a o 6 % na odstavené jahňa. Reali-začná cena mlieka sice vzrástla (+40 %), ale cena jahniat poklesla (-35 %). Produkcia týchto komodit bola v analyzovanom období nerentabilná, pričom strata představovala 0,81 euro na kg mlieka a 1,97 euro na kg jahňaťa. Rentabilita nákladov bez započítania sub-vencií sa v sledovanom období pohybovala v intervale od -9 % (jahňatá v roku 2006) do -65 % (jahňatá v roku 2009).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat