Ekonomika chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka

MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Ekonomika chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka. Náš chov, 2013, roč. 73(4), s. 6-8. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13036.pdf
Abstrakt

Článok hodnotí hlavné produkčně a ekonomické ukazovatele chovu dojčiacich kráv (DK) na Slovensku v období rokov 2006-2011 a vplyv nákladov kráv na ekonomiku ostatných kategorií (odchovu a výkrmu) v roku 2011. Najvačlí podiel na priememých nákladoch DK mali krmivá (44 %, resp. 1,072 eura/KD) a odpisy zvierat (16 %, resp. 0,383 eura/KD). V sledovanom období bola zistená strata 630 eur na krávu a rok a to pri priemernej plodnosti 78 živonarodených teliat na 100 kráv. Nezahrnutie nákladov na chov dojčiacich kráv do kategórií odchovu viedlo k zníženiu celkových nákladov na odchov jalovice (od jej narodenia do odstavu) v roku 2011 až o 45 %, t. j. na hodnotu 1678 eur. Použitie uvedenej metodiky pri výpočte nákladov vo výkrme býkov viedlo k zmene výsledku hospodárenia z -3,884 na +0,446 eur/kg ž. hm. Použitie uvedenej metodiky umožňuje stanovit náklady skutočne vynaložené na mladý chovný dobytok a odchov s výkrmom zatažené len nákladmi, ktoré s ich chovom súvisia.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat