Ekonomika chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka

MICHALIČKOVÁ, Monika, SYRŮČEK, Jan, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Ekonomika chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka. Náš chov, 2016, roč. 76(4), s. 44-47. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16037.pdf
Abstrakt

Cielom článku bolo porovnat produkčně, reprodukčně a ekonomické ukazovatele chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka v Slovenskej (SR) a Českej republike (ČR) v roku 2014. Východiskom ekonomického vyhodnotenia bola odpočítavacia kalkulačná metoda. Z hladiska nákladovej struktury mali v kalkulačnom vzorci slovenských aj českých nedojených stád najvyššie relativné zastúpenie náklady na krmivá (34 % a 24 %). Dominantnú časť nákladov na krmivá tvořili v oboch krajinách náklady na vlastně krmivá (32 % SR a 22 % ČR). Najváčšia diferencia v struktuře nákladov bola zaznamenaná pri mzdových nákladoch a odpisoch zvierat, čo bolo podmienené menšími rozdielmi v systéme ich výpočtu v hodnotených krajinách. Výsledok hospodárenia bez zápočtu dotácií bol v SR vo výške -980 eur na krávu a rok, čo je o 401 eur (+70 %) viae ako v hodnotených stádach ČR. Kedže realizačně ceny teliat boli v oboch krajinách porovnatelné (v SR 2,42 eura a v ČR 2,35 eura za kg ž. hm.), primárným dóvodom tohto rozdielu bola nižšia hmotnost teliat pri predaji zaznamenaná v stádach na Slovensku (-32 %). Hlavnou příčinou rozdielnej zástavovej hmotnosti bolo, že v případe chovov hodnotených za SR išlo v prevažnej miere o kombinované plemená s nižšou hmotnostiou pri narodení a s nižšími dennými prírastkami. Svoju úlohu zohral aj systém chovu, keďv případe SR išlo výlučné o extenzívně stáda situované v marginálnych oblastiach, naproti tomu v případe ČR išlo převážné o intenzívny chov masových plemien. Na rozdielnom výsledku hospodárenia sa podielali aj vyššie náklady na křmny deň krávy a telata zistené v SR (+40 %). Okrem rozdielnosti produkčných ukazovatelov v hodnotených chovoch SR a ČR je potřebné uviesť aj metodiku zberu údajov. Kým údaje za hodnotené chovy SR vychádzali z prvotnej evidencie podnikov, dáta za stáda hodnotené v ČR boli založené na dotazníkovom prieskume, čo na jednej straně zvyšovalo početnost súboru, ale z praktických dóvodov sa znižovala možnost verifikácie dát s evidenciou podniku. Po zohladnení priamych a nepriamych dotácií by s velkou pravdepodobnosťou došlo k výraznému zlepšeniu ekonomického výsledku chovu v oboch krajinách, čo na jednej straně hovoří o dóležitosti podpory tohto agrárneho sektora, ale aj o určitom stupni deformácie systému.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat