Ekonomika chovu slovenského strakatého dobytka

MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Ekonomika chovu slovenského strakatého dobytka. Náš chov, 2015, roč. 75(9), s. 60-63. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15098.pdf
Abstrakt

Gefom práce bolo definovať základné produkčné, reprodukčné a ekonomické parametre plemena slovenské strakaté chovaného v dvoch produkčných systémoch (chov dojnic a chov kráv bez trhovej produkcie mlieka) na Slovensku v rokoch 2011-2013. Východiskom ekonomického vyhodnotenia bola odpočítavacia kalkulačná metoda. Rezervy v oboch produkčných systémoch boli zaznamenané najma pri dlhovekosti kráv, dlžke medziobdobia a vo veku pri prvom otelení. Náklad na křmny deň základného stáda v dojenom systéme dosiahol úroveň 6,28 eura a v nedojenom 2,71 eura. Najváčšie zastúpenie v kalkulačnom vzorci u oboch výrobných systémov patřilo nákladom na krmivá (42 %, resp. 50 %). Extenzívnost nedojeného systému sa prejavila v nákladovej štruktúre, kde najnižšie zastúpenie mali odpisy dlhodobého majetku (6 %) a mzdové náklady (8 %). Výsledok hospodárenia na krávu a rok (so zápočtom priamych dotácií) bol v uvedených chovoch na úrovni -61 eur na dojnicu, resp. -505 eur na krávu bez trhovej produkcie mlieka. V dojenom systéme boli vyššie náklady na krávu a rok (+147 %), tlmené vyššou úrovňou tržieb za mlieko a brakované krávy (+429 %) a velkou výhodou bol kontinuálny tok tržieb za mlieko počas celého roka. Z dôvodu rezerv v reprodukčných ukazovateloch, bol počet předaných teliat v nedojených stádach nízký a tržby z predaja prichádzali do chovu sezónně. Z komplexného hládiska bola strata v živočíšnej výrobě kompenzovaná prostredníctvom diverzifikácie výroby a poskytovaných nepriamych dotácií (SAPS, LFA). Z hladiska lepšieho využitia vstupov by bolo vhodné zamerat sa na optimalizáciu produkčných ukazovatelbv (predovšetkým reprodukcie), či už prostredníctvom chovatelských alebo šlachtitelských opatření.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat