Ekonomika výroby mlieka v SR a ČR v rokoch 2012-2014

MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Ekonomika výroby mlieka v SR a ČR v rokoch 2012-2014. Náš chov, 2016, roč. 76(3), s. 22-24. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16017.pdf
Abstrakt

Cielbm práce bolo porovnat‘ základné produkčně, reprodukčně a ekonomické parametre chovu dojnic v Slovenskej a Českej republike v rokoch 2012-2014. Celkový počet pozorovaní za Slovensko bol 84 a za Česku republiku 212. Východiskom ekonomického vyhodnotenia bola odpočítavacia kalkulačná metoda. Dojné stáda v SR dosahovali vyšší vek pri prvom otelení (+13 %) a mierne dlhšie medziobdobie (+4 %). Prioritnú časť kalkulačného vzorca chovu dojnic v oboch krajinách tvořili náklady na krmivá, ktoré představovali 39 % (SR), resp. 44 % (ČR) z celkových nákladov. Kým poměr nákladov na krmivá bol na Slovensku v prospěch krmiv vlastných (3/4 z celkových nákladov na krmivá), pri dojných stádach ČR bol podiel vlastných a nakúpených krmiv takmer 1 : 1. Po zohladnení úrovně základných produkčných a ekonomických ukazovateíov bola v hodnotenom období v SR dosiahnutá strata na dojnicu a rok vo výške 520 eur. Naproti tomu v dojných stádach ČR bol, napriek nižšej realizačnej cene za kg mlieka (-5 %), dosiahnutý mierny zisk na úrovni 49 eur na dojnicu a rok. Uvedený stav bol spósobený najma objektivně nižšou mliekovou úžitkovostbu dojnic v SR (-19 %) podmienenou rozdielnou plemennou skladbou dojných stád, ktorá znižovala celkové tržby z predaja mlieka (-15 %). Druhým aspektom bol vyšší podiel fixných nákladov na chovanú dojnicu a tým aj priemerných nákladov na dojnicu a rok (+7 %). Z hladiska zvýšenia rentability produkcie mlieka v SR by bolo účelné minimalizovat podiel fixných nákladov na jednotku produkcie (napr. cez vyššiu úžitkovost) a optimalizovat vynakladanie variabilných vstupov.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat