Epidemiologická studie obezity v populaci rozdílného rasového, kulturního, ekonomického a dietního prostředí

ZELENKOVÁ, M., ZELENKA, L., KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr, LOVĚTiNSKÁ, V. a LUKEŠOVÁ, D. Epidemiologická studie obezity v populaci rozdílného rasového, kulturního, ekonomického a dietního prostředí. Gastroenterologie a Hepatologie, 2017, 71, 341-347. ISSN 1804-7874.
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkaz17171.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zhodnotit současnou situaci v oblasti hodnot body mass indexu (BMI) v celosvětové populaci z hlediska geografického původu a kulturních a ekonomických odlišností. Byla testována hypotéza existence rozdílů v hodnotách BMI v závislosti na geografickém původu, kulturních a ekonomických odlišnostech. Na základě statistického zhodnocení dat z let 2010 a 2014, poskytnutých Světovou zdravotnickou organizací, bylo zjištěno, že došlo ke statisticky nevýznamnému nárůstu BMI v jednotlivých oblastech světa. První místo zaujala za obě sledovaná období v dosažené hodnotě BMI Severní Amerika, naopak nízké hodnoty BMI vykázaly státy Subsaharské Afriky. Mezi většinou hodnocených oblastí existovaly signifikantní rozdíly (p < 0,05) v hodnotách BMI, obdobně byl signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi ekonomicky vyspělými a ekonomicky méně vyspělými státy. Vzrůst hodnot BMI mezi lety 2010 a 2014 byl však u obou ekonomik statisticky neprůkazný. Nejvyšší BMI vykazovaly za sledované roky státy s křesťanskou kulturou, poté státy s islámskou kulturou a nakonec státy s buddhizmem a hinduizmem. V této souvislosti je třeba konstatovat, že u ekonomicky méně vyspělých států bylo dosaženo nejvyššich hodnot BMI u křesťanských států, naopak z ekonomicky vyspělých států měly nejvyšší hodnotu BMI státy islámské. Mezi ekonomicky méně vyspělými státy a ekonomicky vyspělými státy s buddhizmem a hinduizmem neexistoval signifikantní rozdíl v hodnotách BMI. Testovaná hypotéza byla potvrzena.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat